X
پایگاه خلاصه مقالات

پایگاه خلاصه مقالات
آخرين مطالب
پيوندهای روزانه
Irannative

عنوان مقاله: ارزیابی ضخامت فوتوالکترود سلول خورشيدي نانوساختار حساس شده با رنگ و ساخت ماژول خورشیدی با استفاده از ضخامت بهینه

نویسندگان:

مهدی منتظری پور، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

نسترن ریاحی نوری و علی مهدیخانی، بخش مواد غیرفلزی، مرکز شیمی و مواد، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

کنفرانس: دومين كنفرانس تخصصي فناوري نانو در صنعت برق و انرژي، اردیبهشت 1393، تهران، ایران

منبع: نویسندگان محترم این مقاله، چکیده و مقدمه را برای نمایه سازی در سایت ارسال نموده اند.

چکیده

سلول­های خورشیدی نانوساختار حساس شده با رنگ از طریق اعمال ضخامت­های متفاوتی از لایه نازک TiO2 در فوتوالکترود (الکترود آند) ساخته شدند و ميزان ضخامت این لایه با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. کارايي سلول­هاي خورشيدي ساخته شده به وسيله بدست آوردن منحني­هاي مشخصه ولتاژ- دانسيته جريان با استفاده از دستگاه شبيه ­ساز خورشيدي مورد ارزیابی قرار گرفت. پارامترهای دانسيته جريان مدار کوتاه (Jsc)، ولتاژ مدار باز (Voc)، فاکتور پرکنندگي (FF) و بازدهي تبديل (η) سلول­های خورشیدی ساخته شده مورد مقایسه قرار گرفتند و ميزان بهينه ضخامت لایه فوتوالکترود آند تعیین گردید. یک نمونه ماژول خورشیدی حاوی 8 سلول سری از نوع Z با اعمال ضخامت بهينه لایه نیمه ­هادی TiO2 بدست آمده ساخته شد.

واژه‌های کلیدی: سلول خورشیدی نانوساختار؛ فوتوالکترود؛ لایه نازک TiO2؛ تولید برق؛ ماژول خورشیدی؛


مقدمه

در طي دهه اخير، نانومواد به عنوان سيستم­هايي جديد براي جمع­ آوري فوتون­ها و استفاده از انرژي نور مطرح شده ­اند. خواص كم ­نظير الكتريكي، پايداري بالاي الكتروشيميايي و سطح ويژه بالايي كه اين گونه مواد ايجاد مي­کنند، انگيزه بسياري از محققان را در به خدمت گرفتن آنها براي تبديل انرژي­هاي مختلف در پي داشته است. در اين راستا، سلول­هاي خورشيدي حساس ­شده با رنگ (Dye Sensitized Solar Cells یا DSSC) معماري جديدي از ساختارهاي سلول خورشيدي لايه­ نازک هستند که در مقايسه با سلول­هاي مرسوم با اتصال p-n ، به دليل داشتن بازدهي تبديل انرژي قابل قبول و هزينه توليد کم کانديداي مناسبي براي توسعه سلول­هاي خورشيدي نسل آينده محسوب مي­شوند [1]. بر خلاف دستگاه­هاي فوتوولتائيک سيليکوني مرسوم با اتصال p-n که در آنها نيمه­ هادي هر دو عمل جذب نور و انتقال حامل بار الکتريکي را انجام مي­دهد، در اينجا اين دو عملکرد از همديگر جدا شده­ اند؛ يعني نور به وسيله يک رنگ حساس­کننده که بر سطح يک نيمه­هادي اکسيدي (TiO2) متصل است، جذب مي­شود. جدايش بار در فصل مشترک از طريق تزريق الکترون القاء شده با نور از رنگ به باند هدايت جامد نيمه ­هادي اتفاق مي­افتد. حامل­ها در باند هدايت نيمه­ هادي به يک جمع­ کننده بار انتقال مي­يابند [2].

به طور کلي اجزای سلول­هاي خورشيدي حساس­شده با رنگ (DSSC) شامل يك فوتوالکترود آند متخلخل شامل لاية شفاف رسانا بر روي شيشه و اكسيد متخلخل نانوکريستالي TiO2 حساس شده با رنگ براي جذب نور و تولید الکترون، لايه­اي از محلول آلی الكتروليت براي احيا كردن رنگ اكسيد شده و يك كاتد شامل لاية شفاف رسانا بر روي شيشه و پوشش پلاتيني براي جمع ­آوري الكترون­هاي مدار و به عنوان كاتاليزگر واكنش بازتوليد و احيا شدن الكتروليت می­باشد [3].

ماده نيمه ­هادي TiO2 داراي پهناي باند ممنوعه عریض (eV 2/3 = Eg) و با انرژي تحريک الکتروني بالا يعني نزديک تابش UV مي­باشد [4]. اين ماده به دليل داشتن جاهاي خالي اکسيژنی در شبکه (با غلظت حامل بار cm-3 1016 ) از نوع نيمه ­هادي نوع n مي­باشد. ضخامت TiO2 پارامتر مهمي است که بر روي امپدانس داخليDSSC مربوط به انتقال الکترون تأثير گذاشته و بدين ­ترتيب بر روي کارايي DSSC مؤثر می­باشد؛ زيرا آن مستقیماً مرتبط با نفوذ و انتقال الکتروني است. بنابراين تغيير در ضخامت لايه نانوکريستالي TiO2 يک فاکتور تعيين کننده در بهينه کردن عملکرد فوتوولتائيک DSSC است [5].

هدف از تحقیق حاضر، تعيين ميزان بهينه ضخامت لايه TiO2 به کار رفته در فوتوالکترود سلول­هاي خورشيدي حساس­ شده با رنگ و سپس بررسی ساخت یک نمونه ماژول خورشیدی با اتصال سری با استفاده از پارامترهای بهینه تعیین شده می­باشد.

[ سه شنبه 29 دی 1394 ] [ 15:26 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: تاثير يک دوره تمرين درماني و مداخله ارگونوميک بر ميزان درد و ناتواني مزمن گردن در کاربران رايانه
عنوان نشریه: افق دانش : پاييز 1394 , دوره 21 , شماره 3 ; از صفحه 197 تا صفحه 203
منبع: SID
نویسندگان: ميري مجيد*, هاشمي زاده هايده, محمدپور علي, ظاهري حميد
چکیده:

اهداف: گردن درد يکي از اختلالات شايع در کاربران رايانه است که مي تواند باعث کاهش کارآيي فرد شود، بنابراين پيشگيري از آن در بين کاربران رايانه حايز اهميت است. هدف از اين مطالعه، بررسي تاثير يک دوره تمرين درماني و مداخله ارگونوميک بر ميزان درد و ناتواني مزمن گردن در کاربران رايانه بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي مقطعي در سال 1391، 30 کاربر رايانه زن شاغل در دانشگاه علوم پزشکي لرستان که حداقل 6 ماه سابقه گردن درد داشتند، به وسيله پرسش نامه اطلاعات فردي به صورت هدفمند انتخاب شدند. آزمودني ها در دو گروه 15 نفره تجربي و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربي تمرينات درماني و مداخلات ارگونوميک را براي مدت دو ماه دريافت کردند و روي گروه کنترل هيچ گونه مداخله درماني انجام نگرفت. ميزان درد و ناتواني گردن در پيش آزمون و پس آزمون توسط پرسش نامه شاخص درد و ناتواني مزمن گردن اندازه گيري شد. داده ها از طريق آزمون T مستقل و ضريب همبستگي پيرسون و با استفاده از نرم افزار SPSS 16 مورد تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: بين ميانگين اختلاف پيش آزمون و پس آزمون نمرات درد و ناتواني مزمن گردن در دو گروه، اختلاف معني داري وجود داشت (p<0.05). اما بين شدت درد و ناتواني گردن و سابقه کار آزمودني ها رابطه معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: تمرين درماني همراه با مداخلات ارگونوميک براي درمان گردن درد مزمن مفيد است.

کلیدواژه: تمرين درماني، درد مزمن، مداخله ارگونومي
[ 1394/10/23 ] [ 11:11 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: ارزش تشخيصي تصويربرداري پذيرفتاري مغناطيسي در ترومبوز سينوس هاي وريدي
عنوان نشریه: افق دانش : پاييز 1394 , دوره 21 , شماره 3 ; از صفحه 189 تا صفحه 196
منبع: SID
نویسندگان: باقري اكرم, فائقي فريبرز*, رباني مسعود, جباري كيوان
چکیده:

اهداف: ونوگرافي تشديد مغناطيسي براساس تصويربرداري پذيرفتاري مغناطيسي از دي اکسي هموگلوبين وريدها به عنوان ماده کنتراست ذاتي استفاده مي کند. اختلاف پذيرفتاري مغناطيسي بين دي اکسي هموگلوبين، اکسي هموگلوبين و پارانشيم، کنتراست وريدي بي نظيري مي دهد. هدف از اين مطالعه، بررسي سکانس هاي مختلف تصويربرداري تشديد مغناطيسي و تصويربرداري پذيرفتاري مغناطيسي براي نمايش ترومبوز سينوس هاي وريدي بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي، در مرکز تصويربرداري پزشکي شفا در شهر اصفهان از مرداد 1392 تا شهريور 1393 انجام شد و 12 بيمار مبتلا به ترومبوز سينوس هاي وريدي با استفاده از تصويربرداري تشديد مغناطيسي، تصويربرداري پذيرفتاري مغناطيسي و ونوگرافي تشديد مغناطيسي با کنتراست فازي آناليز شدند.
يافته ها: در همه بيماران، ترومبوز سينوس ساژيتال فوقاني، سينوس هاي عرضي و سيگموئيد تحت حاد به طور موفقيت آميزي در تصوير برداري پذيرفتاري مغناطيسي نمايش داده شد. فقط در يک مورد، ترومبوز سينوس هاي عرضي و سيگموئيد چپ و وريد ژوگولار چپ در مرحله زماني تحت حاد در تصاوير وزني T1 قابل تشخيص بود. ترومبوز سينوس هاي وريدي تحت حاد در تصاوير وزني T2 در 6 بيمار قابل تشخيص بود. ونوگرافي تشديد مغناطيسي با کنتراست فازي ترومبوز سينوس هاي وريدي حاد و تحت حاد را در همه بيماران نشان داد.
نتيجه گيري: تصويربرداري پذيرفتاري مغناطيسي، ارزش تشخيصي بالايي در نمايش ترومبوز سينوس ساژيتال فوقاني، سينوس هاي عرضي و سيگموئيد تحت حاد دارد.

کلیدواژه: تصويربرداري پذيرفتاري مغناطيسي، تصويربرداري تشديد معناطيسي، ترومبوز سينوس هاي وريدي
[ 1394/10/23 ] [ 11:11 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: پاسخ سطوح در گردش اينترلوکين -18 و پروتئين واکنشگر C با حساسيت بالا به تمرين استقامتي و مقاومتي در مردان لاغر غيرفعال
عنوان نشریه: افق دانش : پاييز 1394 , دوره 21 , شماره 3 ; از صفحه 181 تا صفحه 188
منبع: SID
نویسندگان: مرادي فتاح*
چکیده:

اهداف: تمرين جسماني اثرات ضدالتهابي دارد. اينترلوکين 18-، يک سايتوکين التهابي و پروتئين واکنشگر C يک پروتئين مرحله حاد است. هدف از اين مطالعه، تعيين پاسخ سطوح در گردش اينترلوکين -18 و پروتئين واکنشگر C با حساسيت بالا به تمرين استقامتي و مقاومتي در مردان لاغر غيرفعال بود.
مواد و روش ها: در کارآزمايي نيمه تجربي در سال 1390 در شهرستان هاي بوکان و سقز، 28 مرد لاغر غيرفعال به روش نمونه گيري هدفمند انتخاب شده و به طور تصادفي به 3 گروه تمرين استقامتي، تمرين مقاومتي و کنترل تقسيم شدند. قد، وزن، نمايه توده بدن، درصد چربي بدن، حداکثر اکسيژن مصرفي، سطوح سرمي اينترلوکين -18 و پروتئين واکنشگر C با حساسيت بالا (متعاقب 12 ساعت ناشتايي)، پيش و پس از دوره تمرين ارزيابي شد. تمرين استقامتي و تمرين مقاومتي به مدت 12 هفته به اجرا درآمد. دادهها با استفاده از آزمونهاي تحليل واريانس يک طرفه و تعقيبي توکي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: سطوح سرمي اينترلوکين 18- (p=0.098) و پروتئين واکنشگر C با حساسيت بالا (p=0.11) سه گروه، قبل از دوره تمرين مشابه بود. همچنين تفاوت معنيداري بين سطوح سرمي اينترلوکين 18- (p=0.159) و پروتئين واکنشگر C با حساسيت بالا (p=0.19) گروه ها بعد از دوره تمرين مشاهده نشد.
نتيجه گيري: سطوح در گردش اينترلوکين -18 و پروتئين واکنشگر C با حساسيت بالا در مردان لاغر غيرفعال به دنبال 12 هفته تمرين استقامتي و مقاومتي تغييري نمي کند.

کلیدواژه: تمرين استقامتي، تمرين مقاومتي، اينترلوکين -18، لاغر، غيرفعال
[ 1394/10/23 ] [ 11:11 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: بررسي مداخله اي ميزان کارآيي بلوک عصب فمورال تحت هدايت سونوگرافي در کانال ادکتور و مقايسه آن با روش کلاسيک بلوک عصب فمورال در تسکين درد بعد از اعمال جراحي الکتيو زانو
عنوان نشریه: بيهوشي و درد : پاييز 1394 , دوره 6 , شماره 1 ; از صفحه 1 تا صفحه 8
منبع: SID
نویسندگان: رحيم زاده پوپك*, ايماني فرناد, فيض حميدرضا, خلدبرين عليرضا, عباسي ارمغان
چکیده:

زمينه و هدف: اين کارآزمايي باليني تصادفي با هدف بررسي ميزان کارآيي بلوک عصب فمورال تحت هدايت سونوگرافي در کانال ادکتور و مقايسه آن با روش کلاسيک بلوک عصب فمورال تحت هدايت سونوگرافي در ليگامان اينگويينال درتسکين درد بعد از اعمال جراحي الکتيو زانو زانو انجام گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مداخل هاي دوسو کور 92 نفر از بيماران کانديد انجام جراحي الکتيو آرتروسکوپي زانو مراجعه کننده به بيمارستان رسول اکرم (ص) طي سا ل هاي 93- 92 به 2 گروه به تعداد مساوي تقسيم شدند و تحت بلوک عصب فمورال تحت هدايت سونوگرافي در کانال اداکتور يا روش کلاسيک قرار گرفتند. شدت درد با مقياس ديداري درد و آژيتاسيون با نمره سداسيون رامزي و درجه رضايتمندي مورد ارزيابي قرار گرفت. سپس داده ها به نرم افزار16 SPSS وارد شده و آناليز شدند.
يافته ها: ميزان درد فقط در 3، 6 و 24 ساعت پس از انجام بلوک به طور معني داري در گروه فمورال کمتر از گروه اداکتور کانال بود، ميزان بلوک فقط بلافاصله پس از بلوک بين دو گروه تفاوت آماري معني دار داشت. بيماران گروه فمورال در تمام زمان ها ميزان رضايتمندي معني دار بيشتري را نسبت به گروه اپتراتور نشان دادند. گروه اداکتورکانال در تمام زمان ها به طور معني داري نسبت به گروه فمورال مسکن اضافه دريافت کردند.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که بلوک عصب فمورال موجب دريافت مسکن اضافه کمتر و رضايتمندي بيشتري مي شود و ميزان درد را بيشتر کاهش مي دهد. بنابراين اين روش مي تواند به عنوان يک روش موثر در اعمال جراحي الکتيو زانو استفاده شود.

کلیدواژه: بلوک عصب فمورال، بلوک کانال آداکتور، جراحي آرتروسکوپي زانو، درد
[ 1394/10/23 ] [ 11:11 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: تاثير مصرف غلات صبحانه در کاهش وزن و شاخص توده بدني افراد چاق و داراي اضافه وزن
عنوان نشریه: افق دانش : پاييز 1394 , دوره 21 , شماره 3 ; از صفحه 175 تا صفحه 179
منبع: SID
نویسندگان: برزويي اعظم*, سهرابي شهرام
چکیده:

اهداف: امروزه شيوع چاقي نه تنها در کشورهاي توسعه يافته، بلکه در کشورهاي در حال توسعه نيز رو به افزايش است. استفاده از يک وعده غذايي جايگزين امروزه از پرطرفدارترين برنامه هاي غذايي به شمار مي رود. هدف از مطالعه حاضر، بررسي ميزان کاهش وزن با اجراي برنامه غذايي شامل غلات صبحانه بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مداخله اي که در بهمن ماه 1391 در افراد مراجعه کننده به خانه سلامت شهرداري تهران انجام شد، 120 بيمار چاق و داراي اضافه وزن به روش نمونه گيري تصادفي ساده در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. براي افراد گروه آزمايش مقدار 30 تا 45 گرم غلات صبحانه همراه با 1 ليوان شير به جاي وعده غذايي صبحانه و شام تجويز شد و گروه شاهد رژيم غذايي معمول خود را داشتند. پس از 14 روز رعايت رژيم غذايي تحت نظر کارشناسان تغذيه مجددا کليه افراد توزين شدند. داده ها با آزمون هاي آماري T مستقل و من- ويتني تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين وزن هر دو گروه پس از مداخله کاهش يافت. اين کاهش در گروه آزمايش معني دار و در گروه کنترل غيرمعني دار بود. اختلاف ميانگين کاهش شاخص توده بدني (p=0.005) و وزن (p=0.078) گروه آزمايش و گروه کنترل معني دار و اختلاف ميانگين کاهش اندازه دور کمر (p=0.63) و دور باسن (p=0.55) گروه آزمايش و گروه کنترل غيرمعني دار بود.
نتيجه گيري: استفاده از غلات صبحانه در کاهش وزن افراد چاق بدون ايجاد عوارض جانبي موثر است.

کلیدواژه: غلات صبحانه، رژيم غذايي، شاخص توده بدني، وزن
[ 1394/10/23 ] [ 11:11 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: اثر عصاره الکلي کرفس کوهي بر انقباضات رحم موش صحرايي بالغ
عنوان نشریه: افق دانش : پاييز 1394 , دوره 21 , شماره 3 ; از صفحه 169 تا صفحه 174
منبع: SID
نویسندگان: جعفرزاده لعبت, حبيبيان رويا, رفيعيان كوپايي محمود*, محمدزاده زهره
چکیده:

اهداف: کرفس کوهي، گياهي از خانواده چتريان و داراي خواص غذايي و دارويي است که در طب سنتي ايران به خاصيت ضداسپاسم آن اشاره شده است. هدف اين تحقيق، بررسي اثر عصاره الکلي برگ کرفس کوهي بر انقباض هاي رحم موش صحرايي بالغ بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي، 16 سر موش صحرايي ماده بالغ از نژاد ويستار مورد مطالعه قرار گرفتند. موش ها به صورت تصادفي به دو گروه 8تايي شامل؛ گروه دريافت کننده محلول تايرود (گروه اول) و گروه دريافت کننده محلول ديژالون (گروه دوم) تقسيم شدند. نمونه رحم به طول 15-10ميلي متر در حمام بافت حاوي محلول تايرود يا ديژالون، با حجم 10 ميلي ليتر قرار داده شد و انقباض هاي ناشي از کلرورپتاسيم و اکسي توسين به روش ايزومتريک ثبت شد. عصاره الکلي کرفس کوهي با غلظت نهايي 0.5، 0.25 و 0.125 ميلي گرم بر ميلي ليتر به حمام بافت اضافه شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 17 و توسط آزمون آناليز واريانس به روش اندازه هاي تکراري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: عصاره الکلي کرفس کوهي، انقباض هاي رحمي ناشي از کلرورپتاسيم (p<0.001) و اکسي توسين (p<0.002) را به صورت وابسته به غلظت به طور معني داري کاهش داد.
نتيجه گيري: عصاره الکلي کرفس کوهي، انقباض هاي رحم موش صحرايي بالغ را به صورت وابسته به غلظت مهار مي کند.

کلیدواژه: کرفس کوهي، انقباضات رحمي، موش صحرايي، کلرورپتاسيم، اکسي توسين
[ 1394/10/23 ] [ 11:11 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: تاثير برهمکنش سن و تغيير در تجربه بينايي طي دوره بحراني تکامل مغز بر بيان گيرنده هاي ملاتونين در هيپوکامپ موش صحرايي
عنوان نشریه: افق دانش : پاييز 1394 , دوره 21 , شماره 3 ; از صفحه 163 تا صفحه 168
منبع: SID
نویسندگان: طلايي سيدعليرضا*, محمدي فر مژگان, اعظمي ابوالفضل, سلامي محمود
چکیده:

اهداف: ملاتونين نقش تعديل کنندگي در عملکرد دستگاه عصبي داشته و ترشح آن از يک ريتم شبانه روزي و وابسته به پيام هاي بينايي پيروي مي کند. حضور گيرنده هاي اين هورمون در نواحي مختلف مغز نشان داده شده است. در دوره بحراني تکامل مغز، ساختار مغز پستانداران به شدت تحت تاثير پيام هاي حسي محيطي قرار مي گيرد. هدف اين مطالعه، بررسي تاثير برهم کنش سن و محروميت از بينايي در دوره بحراني تکامل مغز بر بيان گيرنده هاي ملاتونين در هيپوکامپ موش صحرايي بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه تجربي روي 36 سر موش صحرايي نر نژاد ويستار که در دو گروه پرورش يافته در سيکل 12 ساعت روشنايي و 12 ساعت تاريکي و تاريکي کامل قرار گرفتند، انجام شد. حيوانات هر گروه در سنين 2، 4 و 6 هفتگي (تعداد در هر گروه=6 سر) وارد مطالعه شدند. بيان mRNA مربوط به گيرنده هاي ملاتونين MT1 و MT2، در هيپوکامپ با روش RT-PCR و بيان پروتئين آنها با روش وسترن بلات بررسي شد. داده ها توسط آزمون تحليل واريانس چندمتغيره يک سويه به همراه آزمون توکي آناليز شدند.
يافته ها: بيان نسبي mRNA و پروتئين گيرنده هاي MT1 و MT2 در حيوانات LR از سن 2 تا 6 هفتگي در حدود 36% افزايش داشت (p<0.001). محروميت از بينايي باعث شد تا بيان MT1 به ميزان 35% و بيان MT2 به ميزان 50% از سن 2 تا 6 هفتگي کاهش يابد (p<0.001 براي هر دو مقايسه).
نتيجه گيري: همزمان با افزايش سن در دوره بحراني تکامل مغز، بر بيان هر دو گيرنده ملاتونين در ناحيه هيپوکامپ موش صحرايي افزوده مي شود و محروميت از بينايي اين روند را معکوس مي نمايد.

کلیدواژه: ملاتونين، تجربه بينايي، دوره بحراني، هيپوکامپ، موش صحرايي
[ 1394/10/23 ] [ 11:11 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: ويژگي هاي خانوادگي افراد داراي رفتارهاي پرخطر جنسي
عنوان نشریه: اصول بهداشت رواني : ارديبهشت و خرداد 1394 , دوره 17 , شماره 3 ; از صفحه 151 تا صفحه 158
منبع: SID
نویسندگان: رضازاده مجيد, احمدي خدابخش*, نفريه محمد, اخوي زهرا, زنگانه محمدعلي, موعودي فريد حبيب, صدقي جلال هما
چکیده:

مقدمه: با توجه به نقش اساسي و مهم خانواده در شکل گيري رفتارهاي آدمي، تحقيق حاضر با هدف شناخت ويژگي هاي خانوادگي افراد داراي رفتارهاي پرخطر جنسي انجام شده است.
روش کار: در اين پژوهش همبستگي، جامعه آماري شامل افراد داراي رفتار جنسي پرخطر و خارج از روابط ازدواج بود. براي نمونه گيري تعداد 104 نفر از زنان داراي رفتار جنسي پرخطر از شهر تهران در سال 90-1389 به شيوه نمونه گيري در دسترس، شناسايي و مورد مطالعه قرار گرفتند.
ابزار جمع آوري اطلاعات پرسش نامه ارزيابي خطر ابتلا به ايدز (سيمپسون، 1997) براي سنجش ميزان رفتارهاي پرخطر و عوامل مرتبط با آن و پرسش نامه ميزان رفتارهاي پرخطر جنسي و مشخصات خانوادگي بودند. براي تحليل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون تي و تحليل واريانس و ضريب همبستگي استفاده شد.
يافته ها: نتايج حاصل از بررسي عوامل و متغيرهاي خانوادگي مرتبط با ميزان رفتارهاي پرخطر جنسي نشان داد که بين وضعيت و چگونگي سکونت، وضعيت اشتغال، وضعيت زندگي، وضعيت حيات والدين و ميزان صميميت در خانواده با ميزان دفعات رابطه جنسي پرخطر، رابطه منفي معني داري (P<0.05) و بين تجارب بدرفتاري از سوي اعضاي خانواده با ميزان دفعات رابطه جنسي پرخطر رابطه مثبت معني داري (P<0.05) وجود دارد در حالي که بين وضعيت تاهل، وضعيت تحصيلات و ميزان رابطه جنسي پرخطر، رابطه معني داري وجود ندارد (P>0.05).
نتيجه گيري: بنابر نتايج مبني بر نقش و اهميت خانواده در بروز رفتارهاي پرخطر جنسي و از سويي ديگر گسترش اين گونه رفتارها در جامعه امروزي، توجه به نقش خانواده براي پيشگيري از آن ضروري است.

کلیدواژه: ايدز، خانواده، رفتارهاي پرخطر، روابط جنسي
[ 1394/10/23 ] [ 11:11 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: مقايسه خود واقعي، خود ايده آل و خود بايسته در نوجوانان با و بدون سابقه کيفري
عنوان نشریه: اصول بهداشت رواني : ارديبهشت و خرداد 1394 , دوره 17 , شماره 3 ; از صفحه 144 تا صفحه 150
منبع: SID
نویسندگان: كثيري نيره, علي دوستي معصومه, حيدري سورشجاني سعيد*, محمدي سميه, عباسي محمدهادي, هاشمي فاطمه
چکیده:

مقدمه: نوجوانان بنا به دلايل متعدد به عنوان يکي از اقشار آسيب پذير جامعه در معرض ابتلا به انوع عوارض و آسيب هاي اجتماعي هستند. اين مطالعه با هدف مقايسه بين خود واقعي، خود ايده آل و خود بايسته در نوجوانان با و بدون سابقه کيفري شهر اصفهان انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه مقطعي در سال 1391، 79 نفر از افراد 18-15 ساله مرکز اصلاح و تربيت و 120 نفر از دانش آموزان بدون سابقه کيفري مشغول به تحصيل در دبيرستان هاي اصفهان بودند که از نظر سن با گروه اول همسان سازي شده بودند، مطالعه شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه هاي اطلاعات جمعيت شناختي و 27 سوالي خودگسستگي بود. داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون هاي آنکووا، آنووا، مجذور خي و تي مستقل تحليل شدند.
يافته ها: در گروه بزهکار ميانگين و انحراف معيار نمره خود واقعي 63.08±13.82، خود ايده آل 80.97±15.34، خود بايسته 77±14.14، تفاوت خود واقعي و ايده آل -17.89±18.17، تفاوت خودواقعي و بايسته -13.92±17.09 و در نوجوانان بدون سابقه، نمره خود واقعي 73.63±9.33، خود ايده آل 79.35±14.69، خود بايسته 75.07±15.56، تفاوت خود واقعي و ايده آل -6.07±15.17 و تفاوت خود واقعي و بايسته -1.31±16.33 بود. ميانگين نمره خود واقعي در گروه بدون سابقه به طور معني داري بالاتر بود (P<0.001) اما اختلاف ميانگين نمره خود بايسته (P=0.36) و خود ايده آل (P=0.45) در دو گروه معني دار نبود.
نتيجه گيري: نمره خود واقعي در نوجوانان با سابقه کيفري کمتر از نوجوانان بدون سابقه ارزيابي گرديد لذا برنامه ريزان آموزشي و اولياي مدارس بايستي رويکرد آموزشي متناسبي با توجه به خود واقعي براي حفاظت از نوجوانان در برابر رفتار بزهکارانه اتخاذ نمايند.

کلیدواژه: بزهکار، خود، نوجوان
[ 1394/10/23 ] [ 11:11 ] [ abstract ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

در این وبلاگ تلاش میشود تا چکیده مقالات مجلات معتبر علمی پژوهشی کشور و کنفرانسهای مختلف گردآوری شود. از کلیه نویسندگان مقالات علمی نیز برای انتشار چکیده مقاله آنها در این وبلاگ، دعوت به عمل می آید.
آرشيو مطالب
امکانات وب

افراد آنلاين : 3
بازديد امروز : 128
بازديد ديروز : 215
بازديد اين هفته : 1335
بازديد اين ماه : 3252
بازديد امسال : 8013
بازديد کل : 2115671
تعداد پست ها : 191268

آگهی رايگان‎ ترجمه تخصصي دانلود مقاله شارژ همراه اول‎ طلاق توافقی‎ ویرایش مقاله هزینه ویرایش مقاله انگلیسی موضوع پایان نامه مدیریت موضوع رساله دکتری مدیریت پروپوزال پایان نامه مدیریت پایان نامه مدیریت پایان نامه DBA سایت تبلیغاتی درج آگهی رایگان ثبت تبلیغ رایگان Political analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله ترجمه مقاله پزشکی شهر سوال پاسخ به سوالات مذهبی ترجمه فوری مقاله ترجمه کتاب ترجمه مقاله ترجمه مقاله ISI‎