X
پایگاه خلاصه مقالات

پایگاه خلاصه مقالات
آخرين مطالب
پيوندهای روزانه
Irannative
عنوان مقاله: تابع توزيع احتمال MCPD دو بعدي
عنوان نشریه: دانشکده فني دانشگاه تبريز : بهار و تابستان 1382 , دوره 29 , شماره 1 (پياپي 31) ویژه الکترونیک ; از صفحه 95 تا صفحه 99
منبع: SID
نویسندگان: قبادي چنگيز, غفاري امير
چکیده:

در ارزيابي مدلهاي انتشار امواج در مخابرات سيار از تابع توزيع احتمال جمع شونده CPD به عنوان وسيله اي براي مقايسه نتايج حاصل از مدلهاي رياضي، نتايج آزمايشگاهي و همچنين بررسي رفتار آماري كانال استفاده مي شود. در اين مقاله ابتدا تابع توزيع احتمال جمع شونده CPD مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن به عنوان يك ابزار آماري در مقايسه سيگنالها و بررسي رفتار آماري كانالها نشان داده مي شود. سپس يك تابع جديد، به نام تابع احتمال جمع شونده اصلاح شده يا MCPD دو بعدي معرفي مي شود كه به كمك آن با اطمينان بيشتري مي توان سيگنالها را بررسي كرده و مورد مقايسه قرار داد. MCPD در مقايسه با CPD به حجم عمليات بيشتري نياز دارد.

کلیدواژه: فيدينگ، CPD ،MCPD
[ 1394/10/15 ] [ 17:43 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: الگوريتم جديدي براي مساله فروشنده دوره گرد با مقياس بزرگ
عنوان نشریه: دانشکده فني دانشگاه تبريز : بهار و تابستان 1382 , دوره 29 , شماره 1 (پياپي 31) ویژه الکترونیک ; از صفحه 87 تا صفحه 93
منبع: SID
نویسندگان: رضازاده حجت اله, شيخان ناهيد
چکیده:

مساله كلاسيك فروشنده دوره‌گرد عبارت از تعيين توري است كه كل مسافت يا هزينه بازديد چندين شهر را حداقل نمايد و از هر شهر فقط يك بار عبور نمايد و دوباره به نقطه شروع برگردد. اين مقاله الگوريتم جديدي را براي سرعت بخشيدن به اجراي محاسباتي الگوريتمهاي ابتكاري تعويض شاخه براي مساله متقارن فروشنده دوره‌گرد ارايه مي دهد. بهبود اجرا با در نظر گرفتن فقط تعويضاتي كه يك شانس خوب براي ايجاد يك پاسخ بهتر را دارند، به دست مي آيد. اين الگوريتم از ساير الگوريتمهاي ابتكاري سريعتر مي باشد و زمان محاسباتي آن خيلي كمتر از ساير الگوريتم ها مي باشد. الگوريتم جديد امكان پاسخ دادن به مسايل فروشنده دوره گرد را در مقياس بزرگ فراهم مي سازد.

کلیدواژه: مساله فروشنده دوره گرد، الگوريتم ابتكاري
[ 1394/10/15 ] [ 17:43 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: مدل سازي مداري و اندازه گيري نويز در ليزرهاي نيمه هادي
عنوان نشریه: دانشکده فني دانشگاه تبريز : بهار و تابستان 1382 , دوره 29 , شماره 1 (پياپي 31) ویژه الکترونیک ; از صفحه 77 تا صفحه 83
منبع: SID
نویسندگان: مرتاضي ابراهيم, احمدي وحيد, مروج فرشي محمدكاظم
چکیده:

در اين مقاله، مدار معادل نويز شدت نسبي و طيف نويز فاز يا فركانس براي ليزرهاي نيمه‌هادي تك مد ارايه مي شود. مدل مداري نويز فاز ليزرهاي تك مد در اين مقاله براي اولين بار ارايه شده است. مدل مداري، با استفاده از منابع نويز لنجوين، از معادلات آهنگ استنتاج شده و نويزهاي شدت نسبي و فاز به صورت پارامترهاي الكتريكي محاسبه مي‌شود. نويز شدت نسبي و طيف نويز فركانس براي يك نمونه خاص ليزر مخابراتي، با روشي غير مستقيم اندازه گيري مي شود. در پايان نشان داده مي شود كه نتايج به دست آمده از اندازه گيري غير مستقيم با نتايج حاصل از مدل مداري مطابقت دارد.

کلیدواژه: نويز شدت نسبي، طيف نويز فركانس، مدل مداري، ليزر نيمه‌ هادي، پرش مد
[ 1394/10/15 ] [ 17:42 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: استفاده از معادلات سهموي جهت تعيين نحوه انتشار امواج صوتي در محيط زير آب و زير بستر دريا براي شكل كف متغير
عنوان نشریه: دانشکده فني دانشگاه تبريز : بهار و تابستان 1382 , دوره 29 , شماره 1 (پياپي 31) ویژه الکترونیک ; از صفحه 67 تا صفحه 76
منبع: SID
نویسندگان: كمره اي محمود, شهسواري پيمان
چکیده:

بررسي چگونگي انتشار امواج صوتي شناورهاي دريايي در نزديكي سواحل كه شكل بستر يكنواخت نبوده و به صورت تابعي از فاصله بيان مي‌گردد، نيازمند روشي است كه علاوه بر در نظر گرفتن انرژي صوتي منتقل شده از زير بستر دريا در عمق هاي كم بتواند كارآيي خوبي در فركانس هاي پايين داشته باشد. در اين مقاله معادله موج در مختصات استوانه اي فرمول بندي و سپس با جداسازي توابع، معادله سهموي تشكيل و سپس اين معادله با استفاده از روش اختلاف محدود و با در نظر گرفتن شكل كف متغير حل شده است. حل معادله مزبور امكان تهيه برنامه نرم افزاري را فراهم نموده است كه با دريافت اطلاعاتي از قبيل فركانس، دامنه و نمودار تشعشعي منبع تابش كننده، زاويه تيلت، سرعت صوت درآب و زير بستر دريا و پارامترهاي محيطي، دامنه سيگنال آكوستيكي رسيده به هر نقطه را محاسبه مي نمايد.

کلیدواژه: معادله موج، معادلات سهموي، امواج صوتي، روش اختلاف محدود، سرعت انتشار، انرژي صوتي
[ 1394/10/15 ] [ 17:42 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: محاسبه گراديان اندوكتانس در تفنگ ريلي
عنوان نشریه: دانشکده فني دانشگاه تبريز : بهار و تابستان 1382 , دوره 29 , شماره 1 (پياپي 31) ویژه الکترونیک ; از صفحه 59 تا صفحه 65
منبع: SID
نویسندگان: كشت كار اصغر, سليمانيان محمدحسين, ميراسماعيلي سيدمجتبي
چکیده:

با توجه به اهميت استفاده از پرتاب كننده هاي الكترومغناطيس و توان بالقوه آنها در ايجاد جهش در روند پيشرفت پرتاب كننده هاي شيميايي، افزايش بازده اين پرتاب كننده ها مورد توجه قرار گرفته است. از عوامل بسيار موثر در افزايش بازده، گراديان اندوكتانس L است. در اين مقاله ابتدا براي تركيب ريل استوانه اي دو روش محاسبه L´پيشنهاد مي شود كه به جوابهاي نسبتا يكساني منجر مي گردند. سپس روش دوم به يك تركيب ريل مربعي اعمال مي گردد كه جوابهاي آن در مقايسه با نتايج معتبري كه گزارش شده است داراي دقت بسيار خوبي مي باشند. در انتها نيز L´ تفنگ ريلي با ريلهاي كمكي با استفاده از روش دوم محاسبه شده است. روشهاي پيشنهاد شده در اين مقاله اين مزيت را بر روشهاي عددي مرسوم دارد كه براي L´ به يك رابطه تحليلي منجر مي شود، به طوريكه از تحليل آن مي توان اثر عوامل موثر در مقدار L´ را به وضوح مشاهده كرد.

کلیدواژه: تفنگ ريلي (ريلگان)، گراديان اندوكتانس، پرتاب كننده هاي الكترومغناطيس، نيروي الكترومغناطيس
[ 1394/10/15 ] [ 17:42 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: تحليل و تعيين مدار معادل پره صفحه E در موجبر مستطيلي
عنوان نشریه: دانشکده فني دانشگاه تبريز : بهار و تابستان 1382 , دوره 29 , شماره 1 (پياپي 31) ویژه الکترونیک ; از صفحه 49 تا صفحه 58
منبع: SID
نویسندگان: عريضي همايون, پاكيزه توكل
چکیده:

ناپيوستگيها براي ايجاد توابع امپدانسي و انتقالي مشخص در ابزارهاي ميكروويوي به كار برده مي شوند. انواع فيلترها، تغيير دهنده هاي فاز، ميكسرها و نوسان سازهاي فركانس بالا هر كدام از نوعي از ناپيوستگيها بهره مي گيرند. در اين مقاله روش كمترين مربعات مانده مرز به عنوان يك روش موثر در تحليل ساختارهايي كه داراي غشاي طولي نازك، ضخيم، و ناپيوستگي در صفحه E موجبر هستند، ارايه مي گردد. شرايط مرزي براي ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي مماسي به همراه يك ضريب هم وزني براي ساخت تابع خطا به كار مي رود. نتيجه كاربردي تحليل مساله، تعيين يك مدار معادل براي توصيف ناپيوستگي مي باشد كه مي توان از آن در طراحي فيلترهاي ميانگذر استفاده كرد. نتايج عددي به دست آمده از اين روش با نتايج حاصله از روشهاي ديگري كه گزارش شده اند، مقايسه مي گردد.

کلیدواژه: ناپيوستگي، پره صفحه E، روش كمترين مربعات مانده مرز، تطبيق مود، بسط مودي، فيلتر موجبري
[ 1394/10/15 ] [ 17:42 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: روشي جديد براي ساخت كدهايي با ماتريس پريتي - چك كم - چگالي
عنوان نشریه: دانشکده فني دانشگاه تبريز : بهار و تابستان 1382 , دوره 29 , شماره 1 (پياپي 31) ویژه الکترونیک ; از صفحه 39 تا صفحه 48
منبع: SID
نویسندگان: رشيدپور محمود, حقيقت جواد, بهروزي حميد, جمالي سيدحميدرضا
چکیده:

كدهايي با ماتريس پريتي - چك كم - چگالي (LDPC: Low-Density Parity-Cheek) در 1962 توسط گالاگر (Gallager) كشف شدند. پس از گذشت حدود سه دهه عملكرد نزديك به حد شانون (Shannon) آنها در سال 1996 توسط مك - كي (MacKay) و نيل (Neal) مجددا كشف شدند. در حال حاضر اين كدها جز مباحث داغ تحقيقاتي مي باشند. علي رغم وجود دكدينگ تكراري و ساده براي اين كدها توسط الگوريتم تكراري جمع ضرب (SPA: Sum Product Algorithm)، ساخت و انكدينگ اين كدها مشكل عمده آنها به شمار مي آيد. به طور كلي روشهاي متنوعي براي ساخت اين كدها در نظر گرفته شده است. در اين مقاله مهمترين روشهاي ساخت معرفي و مقايسه خواهد شد بعلاوه اينكه روشي جديد نيز براي ساخت اين كدها ارايه خواهد شد كه باعث بهبود عملكرد خطا مي شود.

کلیدواژه: كدهاي LDPC، ماتريس پريتي - چك تصادفي، ماتريس پريتي- چك نيمه - تصادفي، عملكرد خطا، ساخت كد
[ 1394/10/15 ] [ 17:42 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: مطالعه برخي خواص الكتريكي و ترموالكتريكي ترکيب (PbTe)1-x(InGaTe2)x به ازاي دو مول درصد مختلف x=0.5 و x=1 در محدوده دمايي (100-400)K
عنوان نشریه: دانشکده فني دانشگاه تبريز : بهار و تابستان 1382 , دوره 29 , شماره 1 (پياپي 31) ویژه الکترونیک ; از صفحه 29 تا صفحه 37
منبع: SID
نویسندگان: بيدادي حسن, فراهاني مرتضي, ميرزايي محمدرضا
چکیده:

در اين کار تجربي ابتدا نمونه هاي بسبلور ترکيب سه تايي InGaTe2 و ترکيب دو تايي PbTe سنتز و سپس با در نظر گرفتن جرمهاي اتمي ترکيبات فوق، مقادير معيني از PbTe و InGaTe2 (به عنوان ناخالصي) با هم مخلوط و دو نوع ترکيب با فرمول (PbTe)1-x(InGaTe2)x به ترتيب با مول درصدهاي x=0.5 و x=1 سنتز گرديد. در مرحله بعد، با استفاده از يک زمپا، تغييرات قدرت ترموالکتريک (α) و رسانندگي الکتريکي (σ) نمونه ها بر حسب دما بررسي و با استفاده از روش الکتريکي- گرمايي، گاف انرژي براي دو ترکيب فوق استنتاج و همچنين تغييرات آن بر حسب مول درصد مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تجربي نشان مي دهد که ترکيب PbTe خالص يک نيم رساناي نوع p مي باشد ولي با اضافه کردن x=0.5 و x=1 مول درصد از ترکيب InGaTe2 به آن، نوع رسانندگي از p به n تغيير مي کند. گاف انرژي PbTe با افزايش درصد ناخالصي InGaTe2 افزايش پيدا مي کند. افزايش ناخالصي تا يک مقدار مشخص (حدود 5/0 درصد مولي) موجب افزايش رسانندگي الکتريکي شده و افزايش بيشتر از آن موجب کاهش رسانندگي الکتريکي مي گردد. قدرت ترموالکتريکي با افزايش دما افزايش مي يابد و مقدار بيشينه آن براي ترکيبي که ناخالصي آن کمتر مي باشد، بيشتر است.

کلیدواژه: بسبلور، رسانندگي الكتريكي، قدرت ترموالكتريك، گاف انرژي
[ 1394/10/15 ] [ 17:42 ] [ abstract ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

در این وبلاگ تلاش میشود تا چکیده مقالات مجلات معتبر علمی پژوهشی کشور و کنفرانسهای مختلف گردآوری شود. از کلیه نویسندگان مقالات علمی نیز برای انتشار چکیده مقاله آنها در این وبلاگ، دعوت به عمل می آید.
آرشيو مطالب
امکانات وب

افراد آنلاين : 4
بازديد امروز : 110
بازديد ديروز : 215
بازديد اين هفته : 1317
بازديد اين ماه : 3234
بازديد امسال : 7995
بازديد کل : 2115653
تعداد پست ها : 191268

آگهی رايگان‎ ترجمه تخصصي دانلود مقاله شارژ همراه اول‎ طلاق توافقی‎ ویرایش مقاله هزینه ویرایش مقاله انگلیسی موضوع پایان نامه مدیریت موضوع رساله دکتری مدیریت پروپوزال پایان نامه مدیریت پایان نامه مدیریت پایان نامه DBA سایت تبلیغاتی درج آگهی رایگان ثبت تبلیغ رایگان Political analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله ترجمه مقاله پزشکی شهر سوال پاسخ به سوالات مذهبی ترجمه فوری مقاله ترجمه کتاب ترجمه مقاله ترجمه مقاله ISI‎