X
پایگاه خلاصه مقالات

پایگاه خلاصه مقالات
آخرين مطالب
پيوندهای روزانه
Irannative
عنوان مقاله: اثر ضدباکتريايي اسانس روغني آويشن شيرازي بر هشت گونه پاتوژن گوارشي
عنوان نشریه: افق دانش : پاييز 1394 , دوره 21 , شماره 3 ; از صفحه 155 تا صفحه 161
منبع: SID
نویسندگان: زارع بيدكي مجيد, عرب مينا*, خزاعي محترمه, افكار احسان, زردست محمود
چکیده:

اهداف: با شيوع مقاومت هاي آنتي بيوتيکي در سال هاي اخير تمايل به استفاده از طب گياهي توسعه يافته و مواد ضدباکتريايي مشتق از گياهان کاربردهاي زيادي در کنترل ميکروارگانيزم ها پيدا کرده است. آويشن يکي از گياهان دارويي است که در سال هاي اخير اثرات فارماکولوژيک و آنتي بيوتيکي آن مورد بررسي و بحث است. هدف از تحقيق حاضر، بررسي اثرات ضدباکتريايي اسانس آويشن شيرازي بر 8 گونه باکتري پاتوژن گوارشي بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي، اسانس آويشن شيرازي به روش تقطير با بخار آب توسط دستگاه کلونجر استخراج شد. سپس با استفاده از روش ميکرودايلوشن براث، حداقل غلظت مهارکنندگي و حداقل غلظت کشندگي اسانس آويشن شيرازي عليه 8 گونه استاندارد باکتريايي پاتوژن تعيين شد. هر آزمايش سه بار تکرار شد. نتايج با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آزمون هاي تحليل واريانس يک طرفه و توکي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين MIC اسانس آويشن شيرازي در بين باکتري هاي مورد آزمايش، تفاوت معني داري داشت (p<0.001)، به طوري که بيشترين حساسيت نسبت به اين اسانس در باسيلوس سرئوس و کمترين حساسيت در سودوموناس آئروژينوزا وجود داشت. MBC اسانس آويشن شيرازي در ميان باکتري هاي مورد مطالعه تفاوت معني داري نداشت (p=0.073).
نتيجه گيري: اسانس آويشن شيرازي اثرات ضدباکتريايي قابل توجهي دارد.

کلیدواژه: آويشن شيرازي، اسانس، اثر ضدباکتريايي، حداقل غلظت بازدارنده، حداقل غلظت باکتري کش
[ 1394/10/23 ] [ 11:11 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: تاثير تجسم هدايت شده بر اضطراب بيماران مبتلا به سندرم حاد کرونري بستري در بخش مراقبت ويژه قلبي
عنوان نشریه: افق دانش : پاييز 1394 , دوره 21 , شماره 3 ; از صفحه 147 تا صفحه 153
منبع: SID
نویسندگان: توكلي زاده جهان شير, كيان مهر مجتبي, بصيري مقدم مهدي, پهلوان مهدي*
چکیده:

اهداف: اضطراب در بيماري قلبي پديده اي شايع و کنترل آن از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير تجسم هدايت شده بر اضطراب بيماران مبتلا به سندروم حاد کرونري بستري در بخش مراقبت هاي ويژه قلبي انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه کارآزمايي باليني در سال 1393، 50 بيمار مبتلا به سندروم حاد کرونري بستري در بخش مراقبت هاي ويژه قلبي بيمارستان 22 بهمن شهر گناباد با نمونه گيري دردسترس انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه شاهد و آزمون قرار گرفتند. ابتدا تمامي نمونه ها پرسش نامه اضطراب اشپيل برگر و مقياس ديداري اضطراب را تکميل کردند. گروه آزمون علاوه بر مراقبت هاي معمول روزي 2 بار صبح و شب به مدت 16 دقيقه به سي دي تجسم هدايت شده گوش دادند و گروه شاهد فقط مراقبت هاي معمول را دريافت نمودند. در انتها مجددا آزمون هاي يادشده اجرا شد و داده ها با نرم افزار SPSS 14.5 و آزمون هاي T مستقل، مجذور کاي و فيشر دقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون اضطراب کل و اضطراب پنهان در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد به طور معني داري کاهش يافت (p<0.05)، ولي کاهش ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون اضطراب آشکار در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد معني دار نبود (p>0.05).
نتيجه گيري: تجسم هدايت شده مي تواند اضطراب کل و اضطراب پنهان بيماران قلبي مبتلا به سندروم حاد کرونري بستري در بخش مراقبت هاي ويژه قلبي را کاهش دهد.

کلیدواژه: تجسم هدايت شده، اضطراب، سندروم حاد کرونري
[ 1394/10/23 ] [ 11:11 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: بررسي مقايسه اي استخراج عصاره فلفل قرمز به روش هاي امواج فراصوت و حرارتي و تاثير آن بر پايداري اکسايشي روغن زيتون بکر
عنوان نشریه: مجله علوم و صنايع غذايي : خرداد 1395 , دوره 13 , شماره 52 ; از صفحه 173 تا صفحه 184
منبع: SID
نویسندگان: دهله اي زهرا, فهيم دانش مريم*, سحري محمدعلي
چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

کلیدواژه: فلفل قرمز، ترکيبات فنوليک، استخراج با امواج فراصوت، استخراج حرارتي، روغن زيتون بکر
[ 1394/10/23 ] [ 11:11 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: اثربخشي آموزش برنامه والدگري مثبت به مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بيش فعالي در کاهش مشکلات بروني سازي شده کودک
عنوان نشریه: اصول بهداشت رواني : ارديبهشت و خرداد 1394 , دوره 17 , شماره 3 ; از صفحه 137 تا صفحه 143
منبع: SID
نویسندگان: خدابخشي كولايي آناهيتا, شاهي عبدالستار, نويديان علي*, مصلي نژاد ليلي
چکیده:

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش گروهي برنامه والدگري مثبت بر کاهش مشکلات بروني سازي شده کودکان داراي اختلال بيش فعالي همراه با نقص توجه در خانواده هاي ترکمن انجام شد.
روش کار: در اين کارآزمايي باليني در سال 1392، 22 نفر از مادران داراي کودک بيش فعال/ نقص توجه در شهرستان کلاله از استان گلستان و به طور تصادفي به دو گروه آموزش والدگري مثبت در هشت جلسه (10 نفر) و گروه شاهد (12 نفر) تقسيم شدند. داده ها توسط پرسش نامه چک ليست رفتاري کودکان که توسط والدين گزارش داده مي شد، جمع آوري و با نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون هاي تحليل کوواريانس، تي مستقل و مجذور خي، تحليل شدند.
يافته ها: در گروه آزمون، کودکان کاهش معني داري (P<0.004) را در مشکلات بروني سازي شده نسبت به گروه شاهد نشان دادند. برنامه والدگري مثبت، توانست اندازه اثر متوسطي را ايجاد کند.
نتيجه گيري: با توجه به اين که به نظر مي رسد آموزش برنامه والدگري مثبت به مادران در کاهش مشکلات بروني سازي شده کودکان موثر است، اجراي اين برنامه آموزشي در کنار درمان دارويي در کاهش مشکلات رفتاري کودکان مبتلا به اختلال بيش فعالي همراه با نقص توجه توصيه مي شود.

کلیدواژه: اختلال بيش فعالي- نقص توجه، بروني سازي، والدگري مثبت
[ 1394/10/23 ] [ 11:11 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: پيش بيني برخي خصوصيات حرارتي، فيزيکي و مکانيکي ميوه بنه پس از خشک کردن با خشک کن پيوسته نيمه صنعتي به کمک شبکه هاي عصبي مصنوعي
عنوان نشریه: مجله علوم و صنايع غذايي : خرداد 1395 , دوره 13 , شماره 52 ; از صفحه 161 تا صفحه 172
منبع: SID
نویسندگان: خياطي ساسان, اميري چايجان رضا*
چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

کلیدواژه: ضريب پخش موثر رطوبت، انرژي ويژه مصرفي، چروکيدگي، رنگ سنجي و نيروي شکست
[ 1394/10/23 ] [ 11:11 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: بررسي اعتبار و پايايي نسخه فارسي پرسش نامه معنويت پارسيان و دونينگ
عنوان نشریه: اصول بهداشت رواني : ارديبهشت و خرداد 1394 , دوره 17 , شماره 3 ; از صفحه 131 تا صفحه 136
منبع: SID
نویسندگان: امينايي محمد, اصغري ابراهيم آباد محمدجواد*, آزادي محمود, سلطاني شال رضا
چکیده:

مقدمه: امروزه معنويت به عنوان جنبه اي مهم از سلامت و بهزيستي افراد شناخته شده است. معنويت به زندگي افراد معنا مي بخشد و به عنوان يک منبع مقابله اي مهم در شرايط بحراني به افراد کمک مي کند. هدف پژوهش حاضر بررسي ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي پرسش نامه معنويت پارسيان و دونينگ (2009) مي باشد.
روش کار: نمونه پژوهش حاضر (92-1391) شامل 348 نفر از دانشجويان شهر مشهد (141 مرد و 206 نفر زن) که توسط نمونه گيري در دسترس انتخاب و پرسش نامه معنويت پارسيان و دونينگ (2009)، را تکميل کردند. تحليل داده ها با روش تحليل عاملي تاييدي به منظور بررسي اعتبار سازه، شاخص همبستگي پيرسون به منظور بررسي اعتبار همگرا و پايايي (همساني دروني) آن با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام شد.
يافته ها: با تحليل عاملي تاييدي، 4 عامل (خودآگاهي، اهميت اعتقادات معنوي، فعاليت معنوي و نياز معنوي) استخراج شد. پايايي اين آزمون (آلفاي کرونباخ) براي عوامل خودآگاهي، اهميت اعتقادات معنوي، فعاليت معنوي و نياز معنوي به ترتيب برابر 0.84، 0.90، 0.77 و 0.82 و براي کل آزمون 0.90 به دست آمد.
نتيجه گيري: بنابر نتايج اين مطالعه، پرسش نامه معنويت، اعتبار و پايايي مناسبي دارد و مي توان از آن به منظور ارزيابي معنويت در جامعه ايراني استفاده کرد.

کلیدواژه: اعتبار، پايايي، پرسش نامه، معنويت
[ 1394/10/23 ] [ 11:11 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: بررسي نگرش مصرف کنندگان نسبت به کشاورزي ارگانيک (مورد مطالعه: استان البرز)
عنوان نشریه: مجله علوم و صنايع غذايي : خرداد 1395 , دوره 13 , شماره 52 ; از صفحه 147 تا صفحه 160
منبع: SID
نویسندگان: ميرسليمي سيدحمزه, فرهاديان همايون*, خيري شقايق, خسرواني فرهاد
چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

کلیدواژه: نگرش، کشاورزي ارگانيک، مصرف کنندگان محصولات کشاورزي، استان البرز
[ 1394/10/23 ] [ 11:11 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: بهينه سازي استخراج عصاره ازگيل با استفاده از روش مخلوط و اثر آن بر تعدادي از باکتري هاي عامل عفونت در شرايط آزمايشگاهي
عنوان نشریه: مجله علوم و صنايع غذايي : خرداد 1395 , دوره 13 , شماره 52 ; از صفحه 131 تا صفحه 145
منبع: SID
نویسندگان: طباطبايي يزدي فريده*, عليزاده بهبهاني بهروز, الغونه علي, زنگانه حسين
چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

کلیدواژه: ازگيل، بهينه سازي، باکتري هاي عامل عفونت، هندسه مخلوط
[ 1394/10/23 ] [ 11:11 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: بررسي دشواري در نظم بخشي هيجاني به عنوان پيش بين در ابتلا به حالت تهوع و استفراغ و شدت آن در بيماران مبتلا به سرطان پستان
عنوان نشریه: اصول بهداشت رواني : ارديبهشت و خرداد 1394 , دوره 17 , شماره 3 ; از صفحه 125 تا صفحه 131
منبع: SID
نویسندگان: آشخانه ياسمن*, ملازاده جواد, افلاك سير عبدالعزيز, گودرزي محمدعلي, همايي شانديز فاطمه
چکیده:

مقدمه: حالت تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني از زجرآورترين عوارض اين درمان براي بيماران سرطاني مي باشد. به غير از عوامل دارويي، عوامل غيردارويي از جمله عوامل روان شناختي مثل هيجان و تنظيم هيجان در بروز و شدت اين عارضه جانبي تاثيرگذار است. تنظيم هيجان از اصلي ترين عواملي است که سبب بروز رفتارهاي متفاوت در افراد در پاسخ به شرايط مي شود. هدف از اين مطالعه، بررسي دشواري در نظم بخشي هيجاني به عنوان پيش بين در ابتلا به حالت تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني و شدت آن در بيماران مبتلا به سرطان پستان مي باشد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي به روش همبستگي از مهر 1391 تا بهمن 1391، 300 نفر از بيماران سرطان پستان مراجعه کننده به کلينيک رضا و بيمارستان اميد و قائم مشهد از طريق نمونه گيري در دسترس، پرسش نامه دشواري در نظم بخشي هيجاني و به منظور بررسي حالت تهوع و استفراغ پرسش نامه بررسي تهوع و استفراغ مورو را تکميل کردند. در تحليل داده ها از نرم افزار SPSS و تحليل عاملي رگرسيون استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که از طريق دشواري در نظم بخشي هيجاني مي توان شدت تهوع و استفراغ (P<0.01) و ابتلا به حالت تهوع و استفراغ را نيز پيش بيني کرد(P<0.01) .
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، به نظر مي رسد که دشواري در نظم بخشي هيجاني، قادر به پيش بيني ابتلا و شدت تهوع و استفراغ در بيماران مبتلا به سرطان پستان تحت شيمي درماني است.

کلیدواژه: استفراغ، تهوع، سرطان پستان، شيمي درماني، نظم بخشي، هيجان
[ 1394/10/23 ] [ 11:11 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: بررسي تاثير فرآيند غشايي اولترافيلتراسيون بر خصوصيات کيفي آب نارنج
عنوان نشریه: مجله علوم و صنايع غذايي : خرداد 1395 , دوره 13 , شماره 52 ; از صفحه 119 تا صفحه 129
منبع: SID
نویسندگان: سيدآبادي محمدمهدي*, كاشاني نژاد مهدي, صادقي ماهونك عليرضا, مقصودلو يحيي
چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

کلیدواژه: شفاف سازي، نارنج، غشا، خواص کيفي
[ 1394/10/23 ] [ 11:11 ] [ abstract ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

در این وبلاگ تلاش میشود تا چکیده مقالات مجلات معتبر علمی پژوهشی کشور و کنفرانسهای مختلف گردآوری شود. از کلیه نویسندگان مقالات علمی نیز برای انتشار چکیده مقاله آنها در این وبلاگ، دعوت به عمل می آید.
آرشيو مطالب
امکانات وب

افراد آنلاين : 2
بازديد امروز : 133
بازديد ديروز : 215
بازديد اين هفته : 1340
بازديد اين ماه : 3257
بازديد امسال : 8018
بازديد کل : 2115676
تعداد پست ها : 191268

آگهی رايگان‎ ترجمه تخصصي دانلود مقاله شارژ همراه اول‎ طلاق توافقی‎ ویرایش مقاله هزینه ویرایش مقاله انگلیسی موضوع پایان نامه مدیریت موضوع رساله دکتری مدیریت پروپوزال پایان نامه مدیریت پایان نامه مدیریت پایان نامه DBA سایت تبلیغاتی درج آگهی رایگان ثبت تبلیغ رایگان Political analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله ترجمه مقاله پزشکی شهر سوال پاسخ به سوالات مذهبی ترجمه فوری مقاله ترجمه کتاب ترجمه مقاله ترجمه مقاله ISI‎