X
پایگاه خلاصه مقالات

پایگاه خلاصه مقالات
آخرين مطالب
پيوندهای روزانه
Irannative
عنوان مقاله: نقش واسطه اي باورهاي فراشناختي و نارسايي تنظيم شناختي هيجان در رابطه بين کمال گرايي شناختي و نگراني در بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير
عنوان نشریه: اصول بهداشت رواني : ارديبهشت و خرداد 1394 , دوره 17 , شماره 3 ; از صفحه 116 تا صفحه 124
منبع: SID
نویسندگان: بشارت محمدعلي*, ميرجليلي رقيه سادات, بهرامي احسان هادي
چکیده:

مقدمه: اختلال اضطراب فراگير، شايع ترين اختلال اضطرابي است و بالاترين نرخ همبودي را با ساير اختلالات روان پزشکي دارد. نگراني شديد، معيار تشخيصي اصلي براي اختلال اضطراب فراگير است. هدف پژوهش حاضر بررسي نقش واسطه اي باورهاي فراشناختي و نارسايي تنظيم شناختي هيجان در رابطه بين کمال گرايي شناختي و نگراني در بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير بود.
روش کار: جامعه آماري اين پژوهش اکتشافي همبستگي، بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير مراجعه کننده به کلينيک ها و مراکز روان پزشکي شهر تهران و يزد در سال 1391 و 1392 بودند. 100 بيمار مبتلا (74 زن، 26 مرد) به روش مراجعات متوالي و به صورت هدف مند انتخاب شدند. شرکت کنندگان، مقياس شناخت هاي کمال گرايانه، پرسش نامه ها نگراني ايالت پنسيلوانيا، باورهاي فراشناختي و تنظيم شناختي هيجان را تکميل کردند. براي تحليل آماري داده ها از ضرايب همبستگي پيرسون و تحليل هاي رگرسيوني دوگامي در نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.
يافته ها: کمال گرايي شناختي، باورهاي فراشناختي، به ويژه باورهاي فراشناختي منفي و نارسايي تنظيم شناختي هيجان با نگراني در بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير در سطح P<0.001 رابطه مثبت معني دار دارند. به علاوه، باورهاي فراشناختي و نارسايي تنظيم شناختي هيجان در رابطه بين کمال گرايي شناختي و نگراني در بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير نقش واسطه اي داشتند(P<0.001) .
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين پژوهش، رابطه بين کمال گرايي و نگراني در بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير، يک رابطه خطي ساده نيست و باورهاي فراشناختي و نارسايي تنظيم شناختي هيجان مي توانند اين رابطه را تحت تاثير قرار دهند.

کلیدواژه: اختلال اضطراب فراگير، باور، فراشناختي، کمال گرايي، نگراني، هيجان
[ 1394/10/23 ] [ 11:11 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: استفاده از آب خربزه به ‏عنوان يک رومال جديد جهت بهبود خصوصيات تکنولوژيکي و حسي نان باگت
عنوان نشریه: مجله علوم و صنايع غذايي : خرداد 1395 , دوره 13 , شماره 52 ; از صفحه 111 تا صفحه 118
منبع: SID
نویسندگان: زاوه زاد نفيسه*, حقايق غلامحسين, محمدي ثاني علي, نيك پويان حسين
چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

کلیدواژه: آب خربزه، پردازش تصوير، رومال، ماندگاري، نان باگت
[ 1394/10/23 ] [ 11:11 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: کاربرد صمغ اسفرزه و آنزيم آلفا آميلاز قارچي روي خصوصيات فيزيکوشيميايي و حسي دونات
عنوان نشریه: مجله علوم و صنايع غذايي : خرداد 1395 , دوره 13 , شماره 52 ; از صفحه 101 تا صفحه 110
منبع: SID
نویسندگان: دهقان تنها لادن*, كريمي مهدي
چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

کلیدواژه: دونات، صمغ اسفرزه، آنزيم آلفا آميلاز قارچي، بافت، رنگ پوسته
[ 1394/10/23 ] [ 11:11 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: تاثير افزودن هيدروکلوئيدهاي ژلان، کتيرا و پکتين با متوکسيل بالا در پايدارسازي دوغ
عنوان نشریه: مجله علوم و صنايع غذايي : خرداد 1395 , دوره 13 , شماره 52 ; از صفحه 91 تا صفحه 99
منبع: SID
نویسندگان: کارآموز نعيمه, محمدي ثاني علي*, رشيدي حسن
چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

کلیدواژه: دوغ، هيدروکلوئيد، ويژگي رئولوژيکي، پتانسيل زتا، انرژي فعالسازي
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: پيش بيني ناگويي خلقي در نوجوانان بر اساس تروماهاي اوايل زندگي و نگرش به والدين
عنوان نشریه: اصول بهداشت رواني : ارديبهشت و خرداد 1394 , دوره 17 , شماره 3 ; از صفحه 109 تا صفحه 114
منبع: SID
نویسندگان: سجادي سيده فاطمه*, مهرابي زاده هنرمند مهناز, ارشدي نسرين, زرگر يداله, سجادي سيده فروغ
چکیده:

مقدمه: پژوهش ها دريافته اند که بين ناگويي خلقي و طيف گسترده اي از بيماري ها از جمله اختلالات خلقي، اختلالات خوردن، سوءمصرف مواد، بيماري هاي قلبي عروقي، بيماري ديابت، آرتريت روماتوئيد، بيماري التهابي روده، سرطان، بيماري هاي تنفسي و دردهاي مزمن، همبستگي مثبت وجود دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر پيش بيني ناگويي خلقي بر اساس تروماهاي اوايل زندگي و نگرش نسبت به پدر و مادر است.
روش کار: در اين پژوهش همبستگي متعارف در سال 92-1391، نمونه اي به حجم 300 نفر (150 دختر و 150 پسر) از دانش آموزان دبيرستان هاي شيراز، به روش تصادفي چندمرحله اي انتخاب شد. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوري داده ها شامل مقياس تروماهاي اوايل زندگي، مقياس نگرش نسبت به پدر و مادر، مقياس ناگويي خلقي تورنتو بود. جهت تحليل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 18 و روش همبستگي متعارف استفاده شد.
يافته ها: نتايج اين پژوهش بيانگر اين است که الگويي از نمرات بالا در دشواري در شناسايي هيجانات و دشواري توصيف هيجانات با الگويي از نمرات بالا در تروماهاي دوران کودکي، نگرش نسبت به پدر و نگرش نسبت به مادر همبسته هستند (P<0.001). بنابراين، ترکيب دشواري در شناسايي هيجانات و دشواري در توصيف هيجانات پايين، احتمال وجود تروماهاي دوران کودکي، نگرش نسبت به پدر و نگرش نسبت به مادر را پايين مي برد.
نتيجه گيري: بنابر نتايج، تروماهاي اوايل زندگي، نگرش نسبت به پدر و نگرش نسبت به مادر، قادر به پيش بيني دشواري در توصيف و شناسايي هيجانات بوده و واريانس قابل توجهي از شاخص بقا را تبيين مي کنند.
اصل مقاله بصورت متن کامل انگليسي، در بخش انگليسي قابل رويت است.

کلیدواژه: تروما، دوران کودکي، ناگويي خلقي، نگرش، والدين
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: ارزيابي کلاژن ديواره بدن خيار دريايي گونه horrens Stichopus خليج چابهار و ژلاتين حاصل از آن
عنوان نشریه: مجله علوم و صنايع غذايي : خرداد 1395 , دوره 13 , شماره 52 ; از صفحه 79 تا صفحه 89
منبع: SID
نویسندگان: عطاران فريمان گيلان*, طاهري علي, برزکار نورا
چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

کلیدواژه: خيار دريايي، ژلاتين، کلاژن، ويژگي هاي عملکردي
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: تاثير روش هاي کشتار بر کيفيت ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) طي نگهداري در دماي 4 درجه سانتيگراد
عنوان نشریه: مجله علوم و صنايع غذايي : خرداد 1395 , دوره 13 , شماره 52 ; از صفحه 67 تا صفحه 77
منبع: SID
نویسندگان: کمالي مهدي, زکي پوررحيم آبادي اسحق*, مطلبي مغانجوق عباسعلي
چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

کلیدواژه: قزل آلاي رنگين کمان، روش هاي کشتار، کيفيت
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: فراتحليل رابطه بين تاب آوري و سلامت روان
عنوان نشریه: اصول بهداشت رواني : ارديبهشت و خرداد 1394 , دوره 17 , شماره 3 ; از صفحه 103 تا صفحه 108
منبع: SID
نویسندگان: مرتضوي نرگس السادات*, يارالهي نعمت اله
چکیده:

مقدمه: محققان با تمرکز بر سلامت روان افراد، به طور فزاينده اي به مفهوم تاب آوري علاقه مند شده اند. دانش در زمينه تاب آوري ممکن است به توسعه مداخلات با هدف بهبود نتايج مثبت و يا کاهش پيامدهاي منفي کمک کند. تاب آوري واند به عنوان يک ساز و کار دفاعي در نظر گرفته شودکه افراد را به پايداري در مواجهه با سختي و بهبود سلامت روان، توانا سازد. پژوهش حاضر به جمع آوري و يکپارچه سازي نتايج رابطه بين تاب آوري و سلامت روان و محاسبه ميزان اثر آن ها با استفاده از الگوي پژوهشي فراتحليل پرداخته است.
روش کار: تعداد 9 پژوهش داخلي که از لحاظ روش شناسي مورد قبول بودند، انتخاب و فراتحليل بر روي آن ها انجام شد. بازه زماني مطالعات از سال 1386 تا 1392 مي باشد. ابزار اين پژوهش، چک ليست فراتحليل بوده است.
يافته ها: ميزان رابطه بين تاب آوري و سلامت روان 0.35 بوده است(P<0.00001) . هم چنين نتايج حاصل از تحليل تعديلي بيانگر اثرگذاري متغيرهاي تعديل کننده در اين رابطه نبود.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج فراتحليل حاضر، ميزان رابطه بين تاب آوري و سلامت روان، مطابق جدول کوهن در حد متوسط است.

کلیدواژه: تاب آوري، سلامت روان، فراتحليل
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: تاثير روشهاي مختلف آماده سازي اوليه (کامل، شکم خالي و فيله شده) بر کيفيت و مدت ماندگاري ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) در دماي -18oC
عنوان نشریه: مجله علوم و صنايع غذايي : خرداد 1395 , دوره 13 , شماره 52 ; از صفحه 55 تا صفحه 65
منبع: SID
نویسندگان: شعبان پور بهاره, کلته صونا*, نديمي افسانه, گلعلي پور فاطمه, آذري به مريم, کي شمس مرضيه, نامدار محيا
چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد

کلیدواژه: قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykis)، انجماد، ماندگاري، فيله، شکم خالي
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: بررسي و مقايسه ميزان بازدهي و استخراج ترکيبات رنگي و طبيعي چغندر قرمز با استفاده از روش هاي عصاره گيري خيساندن و فراصوت
عنوان نشریه: مجله علوم و صنايع غذايي : خرداد 1395 , دوره 13 , شماره 52 ; از صفحه 47 تا صفحه 54
منبع: SID
نویسندگان: ظهوري آزاده, طباطبايي يزدي فريده*, مرتضوي سيدعلي, شهيدي فخري
چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

کلیدواژه: چغندر قرمز، بتاسيانين، بتازانتين، فراصوت، خيساندن
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

در این وبلاگ تلاش میشود تا چکیده مقالات مجلات معتبر علمی پژوهشی کشور و کنفرانسهای مختلف گردآوری شود. از کلیه نویسندگان مقالات علمی نیز برای انتشار چکیده مقاله آنها در این وبلاگ، دعوت به عمل می آید.
آرشيو مطالب
امکانات وب

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 135
بازديد ديروز : 215
بازديد اين هفته : 1342
بازديد اين ماه : 3259
بازديد امسال : 8020
بازديد کل : 2115678
تعداد پست ها : 191268

آگهی رايگان‎ ترجمه تخصصي دانلود مقاله شارژ همراه اول‎ طلاق توافقی‎ ویرایش مقاله هزینه ویرایش مقاله انگلیسی موضوع پایان نامه مدیریت موضوع رساله دکتری مدیریت پروپوزال پایان نامه مدیریت پایان نامه مدیریت پایان نامه DBA سایت تبلیغاتی درج آگهی رایگان ثبت تبلیغ رایگان Political analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله ترجمه مقاله پزشکی شهر سوال پاسخ به سوالات مذهبی ترجمه فوری مقاله ترجمه کتاب ترجمه مقاله ترجمه مقاله ISI‎