X
پایگاه خلاصه مقالات

پایگاه خلاصه مقالات
آخرين مطالب
پيوندهای روزانه
Irannative
عنوان مقاله: تاثير زمان برداشت ميوه روي ميزان ترکيبات آنتي اکسيداني روغن برخي از ارقام زيتون (.Olea europaea L) در منطقه رودبار
عنوان نشریه: مجله علوم و صنايع غذايي : خرداد 1395 , دوره 13 , شماره 52 ; از صفحه 35 تا صفحه 45
منبع: SID
نویسندگان: رستمي اوزمچلوئي صديقه*, قاسم نژاد محمود, رمضاني ملك رودي محمد
چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

کلیدواژه: روغن زيتون، زمان برداشت، فعاليت آنتي اکسيداني
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: اندازه گيري مقدار روغن، پروفيل اسيدهاي چرب و فيتواسترول هاي چند اکوتيپ مختلف دانه روغني ماريتيغال در شمال غرب کشور
عنوان نشریه: مجله علوم و صنايع غذايي : خرداد 1395 , دوره 13 , شماره 52 ; از صفحه 25 تا صفحه 34
منبع: SID
نویسندگان: فتحي آچاچلويي بهرام*, عليرضالو كاظم, آزادمرددميرچي صديف
چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

کلیدواژه: اکوتيپ هاي مختلف ماريتيغال، مقدار روغن، اسيدهاي چرب، فيتواسترول ها
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: بررسي تاثير پرتودهي صمغ کتيرا بر توانايي اين صمغ در پايدارسازي امولسيون روغن در آبامولسيون روغن در آب
عنوان نشریه: مجله علوم و صنايع غذايي : خرداد 1395 , دوره 13 , شماره 52 ; از صفحه 13 تا صفحه 24
منبع: SID
نویسندگان: ملاخليلي ميبدي ندا, محمدي فر محمدامين*, عبدالملکي خديجه
چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

کلیدواژه: امولسيون روغن در آب، صمغ کتيرا، پرتودهي
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: ارزيابي ترکيبات شيميايي و فعاليت ضدباکتريايي اسانس گياهان خوشاريزه Echinophora cinerea Boiss و چاي کوهي Stachys lavandulifolia Vahl در شرايط آزمايشگاهي
عنوان نشریه: مجله علوم و صنايع غذايي : خرداد 1395 , دوره 13 , شماره 52 ; از صفحه 1 تا صفحه 12
منبع: SID
نویسندگان: زارعلي مريم, حجتي محمد*, تهموزي ديده بان سعيد, جوينده حسين
چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

کلیدواژه: گياه معطر، ترپن، بيماري زا، خوشاريزه، چاي کوهي
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: عوامل خطر قابل تعديل بر تولد نوزاد نارس: مطالعه مورد- شاهدي
عنوان نشریه: افق دانش : تابستان 1394 , دوره 21 , شماره 2 ; از صفحه 141 تا صفحه 146
منبع: SID
نویسندگان: عشقي زاده مريم, مشكي مهدي*, مجيدي زهرا, عبدالهي محبوبه
چکیده:

اهداف: تولد نوزاد نارس موضوع بهداشتي حل نشده است که فاکتورهاي زيستي، اجتماعي، استرس هاي محيطي و ژنتيک در بروز آن نقش دارند. با توجه به اهميت موضوع، پژوهش حاضر با هدف شناسايي عوامل خطر قابل تعديل مرتبط با تولد نوزاد نارس در شهرستان گناباد انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مورد- شاهدي روي 73 نوزاد نارس و 161 نوزاد رسيده در سال 1393 در بيمارستان 22 بهمن گناباد انجام شد. روش نمونه گيري در گروه مورد دردسترس و در گروه شاهد تصادفي بود. داده ها با استفاده از پرسش نامه پژوهشگر ساخته و از طريق پرونده هاي بهداشتي و مصاحبه با مادران جمع آوري شد. داده هاي جمع آوري شده توسط نرم افزار SPSS 18 و آزمون هاي مجذور کاي، T مستقل، دقيق فيشر، تاي کندال و رگرسيون لجستيک تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: دو گروه از لحاظ سطح درآمد، سابقه تولد نوزاد نارس، نحوه زايمان، شغل پدر، شرکت در کلاس هاي دوران بارداري (p<0.001)، محل سکونت (p<0.001)، تعداد فرزندان (p=0.046)، حاملگي ناخواسته (p=0.005)، سطح تحصيلات مادر (p=0.042) و وضعيت مهاجرت (p=0.012) تفاوت معني داري داشتند. تنها 4 متغير محل سکونت (p=0.014؛ OR=2.45)، شرکت در کلاس هاي دوران بارداري (p=0.007؛ OR=2.81)، سابقه تولد نوزاد نارس (p=0.001؛ OR=0.063) و متغير سطح درآمد پايين تا متوسط (p=0.002؛ OR=0.068) پيش بيني کننده هاي تولد نوزاد نارس بودند.
نتيجه گيري: محل سکونت، شرکت در کلاس هاي دوران بارداري، سابقه تولد نوزاد نارس و سطح درآمد با احتمال تولد نوزاد نارس ارتباط دارند.

کلیدواژه: عوامل خطر، تولد نارس، نوزاد نارس
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: اثر 6 هفته تمرين مقاومتي بر ترکيب بدن، لپتين سرم و قدرت عضلاني در مردان غير ورزشکار
عنوان نشریه: افق دانش : تابستان 1394 , دوره 21 , شماره 2 ; از صفحه 135 تا صفحه 140
منبع: SID
نویسندگان: منيخ خليل اله*, كاشف مجيد, آزاد احمد, قاسمنيان آقاعلي
چکیده:

اهداف: لپتين پلي پپتيدي است که با تغييرات وزن بدن و مصرف انرژي مرتبط است و تحت تاثير تمرينات ورزشي قرار مي گيرد. هدف از پژوهش حاضر، بررسي تاثير 6 هفته تمرينات مقاومتي بر ترکيب بدن، لپتين سرم و قدرت عضلاني در مردان غيرورزشکار بود.
مواد و روش ها: در اين کارآزمايي نيمه تجربي، 22 مرد غيرورزشکار ساکن در خوابگاه دانشگاه زنجان که در سال تحصيلي 91-1390 مشغول به تحصيل بودند با روش نمونه گيري هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفي به دو گروه تمرين (12 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسيم شدند. افراد گروه تمرين به مدت 6 هفته و هر هفته 3 جلسه، برنامه تمرينات مقاومتي را براساس پروتکل کرامر و راتانس اجرا نمودند. در حالت پايه و پس آزمون، قدرت عضلاني، ترکيب بدن و لپتين سرم آزمودني ها مورد سنجش قرار گرفت. براي اندازه گيري لپتين از روش الايزا استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها توسط نرم افزار SPSS 16 و با آزمون هاي T وابسته و T مستقل انجام گرفت.
يافته ها: پس از 6 هفته تمرين قدرتي، تغييرات ميزان لپتين سرمي و ترکيب بدن (درصد چربي و توده بدون چربي) بين دو گروه از نظر آماري معني دار نبود (p>0.05). ولي در گروه تمرين، قدرت بالاتنه و پايين تنه نسبت به پيش آزمون و قدرت پايين تنه در مقايسه با گروه کنترل افزايش معني داري يافت (p<0.05).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد عدم تغيير ميزان لپيتن سرمي پس از يک دوره تمرينات مقاومتي به خاطر عدم تغيير در درصد چربي بدن و کافي نبودن تمرين است، اما اين تمرينات باعث افزايش قدرت عضلاني مي شود.

کلیدواژه: تمرين مقاومتي، ترکيب بدن، لپتين سرم، قدرت عضلاني، مردان غيرورزشکار
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: اثر ميوه گشنيز بر سير باليني بيماران مبتلا به سردرد ميگرني: مقايسه مدل هاي اثرات تصادفي و انتقال
عنوان نشریه: افق دانش : تابستان 1394 , دوره 21 , شماره 2 ; از صفحه 129 تا صفحه 134
منبع: SID
نویسندگان: منصوري آنيتا, زايري فريد*, باغستاني احمدرضا, قرباني فر زهرا, دلاورکسمايي حسين, شيدايي علي
چکیده:

اهداف: در ميان انواع سردرد، ميگرن به عنوان سومين اختلال شايع و هفتمين علت شايع ايجاد ناتواني شناخته شده است. در منابع پزشکي کهن ايران، ميوه گشنيز به عنوان گياه موثر در درمان سردرد معرفي شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثير ميوه گشنيز بر کاهش شدت و مدت حملات ميگرني بود.
مواد و روش ها: اين کارآزمايي باليني تصادفي شاهددار سه سوکور در درمانگاه تخصصي مغز و اعصاب بيمارستان شهداي تجريش در شهر تهران انجام شد. در مجموع، با توجه به فرمول حجم نمونه براي داده هاي طولي، 66 بيمار به صورت تصادفي به دو گروه مداخله و کنترل تقسيم شدند. افراد گروه مداخله داروي رايج به همراه داروي منتخب از تخم گشنيز و گروه کنترل داروي رايج به همراه دارونما دريافت کردند و به مدت 4 هفته پس از شروع مطالعه پيگيري شدند. براي تحليل داده ها، مدل هاي اثرات تصادفي و انتقال به کار گرفته شد و نتايج با توجه به معيار نيکويي برازش مقايسه شدند.
يافته ها: طول مدت درد بيماران در گروه مداخله به طور متوسط 4.27 ساعت کمتر از گروه کنترل بود (p<0.001). همچنين ميانگين شدت درد بيماران در گروه مداخله به طور متوسط 2.81 واحد در مقياس 10 نمره اي کمتر از گروه کنترل بود (p<0.001).
نتيجه گيري: ميوه گشنيز موجب کاهش علايم سردردهاي ميگرني مي شود. همچنين درنظرگرفتن مدت و شدت حمله ميگرني قبلي براي پيش بيني وضعيت فعلي ضروري به نظر مي رسد.

کلیدواژه: اختلالات ميگرني، گشنيز، گياهان دارويي
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: اثرات ضددردي و ضدالتهابي عصاره هيدروالکلي مريم گلي ارغواني در موش هاي صحرايي نر
عنوان نشریه: افق دانش : تابستان 1394 , دوره 21 , شماره 2 ; از صفحه 121 تا صفحه 128
منبع: SID
نویسندگان: عبدالملكي آرش, فريدوني مسعود*, فرهادي مقدم بهرام, عسگري اشكان
چکیده:

اهداف: يکي از ابتدايي ترين روش ها براي مقابله با بيماري ها و تسکين درد استفاده از گياهان دارويي بوده است. هدف از مطالعه حاضر، تعيين اثرات ضددردي و ضد التهابي عصاره هيدروالکلي مريم گلي ارغواني بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي از 42 موش صحرايي نر بالغ نژاد ويستار استفاده شد. حيوانات در 6 گروه 7 تايي؛ کنترل (بدون دريافت هيچ ماده اي)، شم (تجويز درون صفاقي حلال) و گروه هاي دريافت کننده دوزهاي 50، 100، 200 و 400 ميلي گرم بر کيلوگرم عصاره به صورت درون صفاقي، قرار گرفتند. درد -حرارتي و شيميايي به ترتيب با آزمون پس کشيدن دم و آزمون فرمالين، ارزيابي شد. همچنين براي بررسي ميزان التهاب، حجم ادم ناشي از التهاب پا به روش پلتيسمومتري سنجش شد. تحليل داده ها در نرم افزار SPSS 16 با کمک آزمون آناليز واريانس با اندازه گيري تکراري و آزمون T دانشجو انجام شد.
يافته ها: در گروه هاي تجربي، تزريق درون صفاقي عصاره در همه دوزها سبب کاهش درد القاشده با فرمالين شد (p<0.05). عصاره هيدروالکلي گياه سبب ايجاد پردردي در دوزهاي 200 و 400 ميلي گرم بر کيلوگرم نسبت به گروه کنترل شد (p<0.01). تمامي غلظت هاي عصاره هيدرو الکلي گياه سبب کاهش التهاب شدند (p<0.01).
نتيجه گيري: تجويز درون صفاقي عصاره هيدروالکلي مريم گلي ارغواني داراي اثرات ضد دردي است.

کلیدواژه: موش صحرايي، التهاب، درد، ضد درد، بررسي
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: بررسي تاثير استقرار سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS) بر بهبود شاخص هاي عملکردي ايمني شرکت پتروشيمي اوره و آمونياک کرمانشاه
عنوان نشریه: بهداشت و ايمني كار : پاييز 1394 , دوره 5 , شماره 3 ; از صفحه 75 تا صفحه 84
منبع: SID
نویسندگان: پورسليمان محمدسعيد, كاظمي مقدم وحيد, درخشان جزري ميلاد*
چکیده:

مقدمه: حوادث مرتبط با کار ممکن است موجب خسارت به انسان، محيط زيست و هم چنين اتلاف زمان و هزينه گردد. به منظور کاهش حوادث، سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست ايجاد گرديد. در اين مطالعه تاثير استقرار اين سيستم مديريتي بر کاهش حوادث و پيامد هاي حاصل از آن و شاخص هاي عملکردي ايمني در شرکت پتروشيمي کرمانشاه مورد بررسي قرار گرفت.
روش کار: در اين مطالعه، سوابق حوادث با استفاده از فرم گزارش حادثه OSHA301 در طول 4 سال جمع آوري شد. سپس ميانگين ساليانه حوادث و پيامد هاي آن و شاخص هاي عملکرد ايمني محاسبه و گزارش گرديد. سپس تاثير استقرار اين سيستم بر حوادث و پيامد هاي آن و شاخص هاي عملکرد ايمني، در 2 سال قبل و 2 سال بعد از استقرار سيستم با استفاده از تحليل هاي آماري بررسي گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد که استقرار اين سيستم ارتباط معناداري با متغيرهاي ضريب شدت و تکرار حادثه، ضريب شدت حادثه، روزهاي تلف شده، حوادث جزيي و حوادث کل داشته است (Pv<0.05) و مقدار اين متغير ها بعد از استقرار سيستم کاهش يافته اند. اما استقرار اين سيستم تاثيري بر شاخص هاي ضريب تکرار حادثه و حوادث ناتوان کننده نداشته است (Pv>0.05).
نتيجه گيري: استقرار سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست در کل چرخه فرآيند شرکت پتروشيمي کرمانشاه، موجب کاهش حوادث و پيامد هاي حاصل از آن و اکثر شاخص هاي عملکرد ايمني شده است و به طور کلي وضعيت ايمني بهبود قابل ملاحظه اي داشته است.

کلیدواژه: ايمني، بهداشت، محيط زيست، شاخص ايمني، پتروشيمي
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: بررسي افت بهره وري ناشي از استرس گرمايي در وظايف شغلي مختلف صيفي کاران شهرستان دره شهر
عنوان نشریه: بهداشت و ايمني كار : پاييز 1394 , دوره 5 , شماره 3 ; از صفحه 63 تا صفحه 74
منبع: SID
نویسندگان: منظم اسماعيل پور محمدرضا, گل بابايي فريده, خداياري فريدون*, اعظم كمال
چکیده:

مقدمه: گرما يکي از عوامل زيان آور فيزيکي محيط کار است. مواجهه با گرما و ايجاد تنش گرمايي در فرد، علاوه بر تاثير منفي بر سلامتي، بهره وري او را تحت تاثير قرار مي دهد. هدف از اين پژوهش تعيين افت بهره وري ناشي از استرس گرمايي در وظايف شغلي مختلف صيفي کاران شهرستان دره شهر در فصل تابستان است.
روش کار: اين مطالعه توصيفي– مقطعي در تابستان 1393 روي صيفي کاران شهرستان دره شهر انجام شد. پس از تعيين حجم نمونه، فعاليت هاي صيفي کاري به روش آناليز سلسله مراتبي مشخص گرديد و اندازه گيري WBGT بر اساس استاندارد ISO7243 انجام شد. مقدار متابوليسم با استفاده از استاندارد ISO8996 برآورد گرديد. سپس با توجه به مقدار متابوليسم نوع کار مشخص شده، با دانستن WBGT و بار کاري و با استفاده از مدل ظرفيت کاري، افت بهره وري در وظايف مختلف صيفي کاري و نهايتا افت بهره وري کل محاسبه گرديد.
يافته ها: ميانگين WBGT براي فعاليت هاي شخم زدن، کرت بندي، کاشتن بذر، آبياري، کودپاشي، وجين، سم پاشي و برداشت به ترتيب 29.9، 31.28، 30.66، 31.39، 31.99، 31.75، 31.08 و 30.3 درجه سانتي گراد به دست آمد. ميزان WBGT در مقايسه با مقدار استاندارد ISO7243 در تمام فعاليت هاي صيفي کاري، بيشتر از حد مجاز بود. بيشترين مقدار WBGT در فعاليت کودپاشي 31.99oc و کمترين مقدار آن در شخم زدن 29.98oc به دست آمد. نتايج آزمون آماري ANOVA تفاوت معناداري در WBGT در سه ارتفاع سر،کمر و قوزک پا نشان نداد. بيشترين مقدار افت بهره وري براي شغل وجين و کمترين مقدار آن براي شغل شخم زدن به دست آمد. مقدار افت بهره وري کل براي کار صيفي کاري 69.3 درصد در ساعت حاصل شد که ناشي از فعاليت فيزيکي بالا در محيط کار و انجام کار در فضاي باز و قرار گرفتن در معرض تابش مستقيم خورشيد، به دليل استرس گرمايي وارد شده به کارگر است.
نتيجه گيري: بهره وري متغيري است که از گرماي محيط کار تاثير مي پذيرد. بر اساس نتايج اين مطالعه، ميزان بهره وري در وظايف شغلي مختلف صيفي کاران در اثر گرما کاهش پيدا مي کند که اين کاهش تحت تاثير افزايش دما تشديد خواهد شد و ممکن است بر اقتصاد منطقه تاثيرگذار باشد. بنابراين نياز به انجام مطالعات بيشتر به منظور بهينه کردن شرايط کار ضروري است.

کلیدواژه: شاخص WBGT، استرس گرمايي، افت بهره وري، صيفي کاري
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

در این وبلاگ تلاش میشود تا چکیده مقالات مجلات معتبر علمی پژوهشی کشور و کنفرانسهای مختلف گردآوری شود. از کلیه نویسندگان مقالات علمی نیز برای انتشار چکیده مقاله آنها در این وبلاگ، دعوت به عمل می آید.
آرشيو مطالب
امکانات وب

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 136
بازديد ديروز : 215
بازديد اين هفته : 1343
بازديد اين ماه : 3260
بازديد امسال : 8021
بازديد کل : 2115679
تعداد پست ها : 191268

آگهی رايگان‎ ترجمه تخصصي دانلود مقاله شارژ همراه اول‎ طلاق توافقی‎ ویرایش مقاله هزینه ویرایش مقاله انگلیسی موضوع پایان نامه مدیریت موضوع رساله دکتری مدیریت پروپوزال پایان نامه مدیریت پایان نامه مدیریت پایان نامه DBA سایت تبلیغاتی درج آگهی رایگان ثبت تبلیغ رایگان Political analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله ترجمه مقاله پزشکی شهر سوال پاسخ به سوالات مذهبی ترجمه فوری مقاله ترجمه کتاب ترجمه مقاله ترجمه مقاله ISI‎