X
پایگاه خلاصه مقالات

پایگاه خلاصه مقالات
آخرين مطالب
پيوندهای روزانه
Irannative
عنوان مقاله: تاثير 4 هفته تمرين سرعتي تناوبي شديد با- و بدون مصرف مکمل ال- آرژنين بر عملکرد زنان فوتساليست
عنوان نشریه: افق دانش : تابستان 1394 , دوره 21 , شماره 2 ; از صفحه 113 تا صفحه 119
منبع: SID
نویسندگان: حسيني اكرم, ولي پور ده نو وحيد*, عزيزي محمد, خنجري مهين
چکیده:

اهداف: در سال هاي اخير، مصرف مکمل هاي تغذيه اي از جمله ال- آرژينين براي افزايش کارآيي و کاهش خستگي ورزشکاران رواج يافته است. هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثير 4 هفته تمرين سرعتي تناوبي شديد با و بدون مصرف مکمل ال- آرژينين بر عملکرد بي هوازي و هوازي زنان فوتساليست بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه پژوهشي در سال 1392، 20 زن سالم فوتساليست شهر کرمانشاه با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. آزمودني ها به طور تصادفي به دو گروه تمرين- مکمل (10 نفر) و تمرين- دارونما (10 نفر) تقسيم شدند. هر دو گروه علاوه بر تمرينات ويژه فوتسال، آزمون RAST (آزمون بي هوازي دوي سرعت) را به عنوان پروتکل تمرين سرعتي تناوبي شديد، 2 جلسه در هفته به مدت 4 هفته اجرا کردند. پيش و پس از اجراي پروتکل تمريني، آزمودني ها به ترتيب آزمون هاي بروس و RAST را براي اندازه گيري توان هوازي و بي هوازي انجام دادند. نمونه هاي خوني 30 ثانيه پس از آزمون RAST براي اندازه گيري غلظت لاکتات خون گرفته شد. براي تحليل داده ها از آزمون هاي T زوجي و T مستقل استفاده شد.
يافته ها: پس از دوره تمرين، توان هوازي و بي هوازي در هر دو گروه افزايش معني دار (p<0.05) و غلظت لاکتات خون کاهش معني دار يافت (p<0.05)؛ درصد تغييرات در هر سه عامل در گروه اول بيشتر بود.
نتيجه گيري: استفاده از تمرينات تناوبي سرعتي شديد به همراه مکمل ال- آرژينين باعث بهبود آمادگي هوازي و بي هوازي در زنان فوتساليست مي شود.

کلیدواژه: ال، آرژينين، تمرين سرعتي تناوبي شديد، توان بي هوازي، توان هوازي
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: تاثير عصاره آبي و متانولي ميوه کارلا (هندوانه تلخ) بر ميزان قند خون و آنزيم هاي کبدي در موش هاي صحرايي ديابتي
عنوان نشریه: افق دانش : تابستان 1394 , دوره 21 , شماره 2 ; از صفحه 105 تا صفحه 112
منبع: SID
نویسندگان: كرماني حميده, شاهاني پور كهين*, نخعي عليرضا
چکیده:

اهداف: کارلا (مومورديکا چارانتيا) به طور گسترده اي در طب سنتي به عنوان داروي ضدديابتي استفاده مي شود. هدف مطالعه حاضر، بررسي اثر عصاره آبي و متانولي ميوه کارلا بر ميزان قند خون و آنزيم هاي کبدي در موش صحرايي بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي، 36 موش صحرايي نر بالغ نژاد ويستار در 6 گروه 6 تايي؛ کنترل (موش هاي صحرايي سالم)، شاهد منفي (موش هاي صحرايي ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين) و 4 گروه تجربي (موش هاي صحرايي ديابتي دريافت کننده دوزهاي 50 و 100 ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن عصاره آبي و عصاره متانولي گياه به صورت روزانه به مدت 40 روز)، قرار گرفتند. مقدار قند خون حيوانات يک بار در هفته با شکاف پياپي در نوک دمشان اندازه گيري شد. پس از طي دوره 40 روزه از قلب موش هاي صحرايي خونگيري به عمل آمد و سطح سرمي آنزيم هاي کبدي اندازه گيري شد. نتايج با آزمون هاي آناليز واريانس با اندازه گيري هاي مکرر و آناليز واريانس يک طرفه توسط نرم افزار SPSS 19 تحليل شدند.
يافته ها: تاثير غلظت هاي مختلف عصاره هاي آبي و متانولي بر ميزان قند خون معني دار بود (p<0.001). بين ميزان فعاليت آنزيم هاي آسپارتات آمينوترنسفراز (p=0.049) و آلانين آمينوترنسفراز (p=0.005) در دو گروه شاهد منفي و گروه دريافت کننده عصاره متانولي با غلظت 50 ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن موش صحرايي تفاوت معني داري ديده شد. استفاده از عصاره هاي آبي و متانولي با غلظت هاي 50 و 100 ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن بر کاهش فعاليت آنزيم آلکالين فسفاتاز تاثير معني داري داشت (p=0.002).
نتيجه گيري: عصاره آبي ميوه کارلا تاثير بيشتري در کاهش قند خون نسبت به عصاره متانولي دارد. عصاره آبي و متانولي اين گياه سبب کاهش فعاليت آنزيم هاي آسپارتات آمينوترنسفراز، آلانين آمينوترنسفراز و آلکالين فسفاتاز مي شود.

کلیدواژه: مومورديکا چارانتيا، ديابت، آنزيم هاي کبدي، موش صحرايي
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: بررسي اثر آزردگي ناشي از مواجهه با صدا بر اختلال خواب شاغلين نيروگاه بادي منجيل
عنوان نشریه: بهداشت و ايمني كار : پاييز 1394 , دوره 5 , شماره 3 ; از صفحه 51 تا صفحه 62
منبع: SID
نویسندگان: عباسي ميلاد, منظم اسماعيل پور محمدرضا*, اكبرزاده آرش, ذاكريان سيدابوالفضل, ابراهيمي محمدحسين
چکیده:

مقدمه: نصب توربين هاي بادي در مناطق مسکوني به دليل داشتن صدايي با ويژگي هاي منحصر به فرد، موجب آزردگي افراد ناشي از مواجهه با صدا مي گردد. اين آزردگي مي تواند خطر ابتلا به مشکلات مربوط به سلامت و اختلال خواب را افزايش دهد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي اثر آزردگي ناشي از مواجهه با صدا بر اختلال خواب شاغلين نيروگاه بادي منجيل انجام گرديد.
روش کار: جهت انجام اين مطالعه کل شاغلين نيروگاه بادي منجيل در سه گروه تعميرات، حراست و اداري مورد بررسي قرار گرفته و تراز معادل صوت براي هرکدام از گروه ها با استفاده از روش پايه - وظيفه بر اساس روش استاندارد ISO 9612 اندازه گيري شد. اطلاعات مربوط به آزردگي ناشي از صدا و اختلال خواب افراد به ترتيب با استفاده از روش استاندارد ISO1566 و پرسش نامه اختلال خواب Epworth تعيين گرديد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار R مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج آزمون آناليز واريانس و کروسکال - واليس به ترتيب نشان دادند که آزردگي ناشي از صدا و اختلال خواب در بين گروه هاي شغلي، سني و سابقه کاري متفاوت اند. براساس نتايج اين مطالعه آزردگي ناشي از صدا و اختلال خواب داراي ارتباط معناداري هستند به طوري که با صرف نظر از اثر ساير متغيرها مي توان اظهار کرد که افزايش هر واحد آزردگي ناشي از صدا به ميزان 0.26 بر اختلال خواب مي افزايد.
نتيجه گيري: در اين مطالعه افرادي که آزردگي بيشتري داشتند، اختلال خواب بيشتري را بيان کردند. بنابراين علاوه بر اثرات مستقيم صدا بر روي اختلال خواب، صدا از طريق ايجاد آزردگي به طور غيرمستقيم موجب تشديد اختلال خواب در افراد مي گردد.

کلیدواژه: اختلال خواب، آزردگي ناشي از صدا، مواجهه با صدا، توربين هاي بادي
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: تاثير مصرف مکمل عناب قبل از يک جلسه تمرين حاد مقاومتي بر فعاليت گلوتاتيون پراکسيداز و سوپراکسيدديسموتاز سرم
عنوان نشریه: افق دانش : تابستان 1394 , دوره 21 , شماره 2 ; از صفحه 97 تا صفحه 104
منبع: SID
نویسندگان: افضل پور محمداسماعيل, ابطحي ايوري سيدحسين*, رضازاده اعظم, سلوكي امين
چکیده:

اهداف: ورزش شديد موجب آسيب بسياري از بافت هاي بدن مي شود، اما استفاده از مکمل هاي ضداکسايشي مي تواند فشار اکسايشي ناشي از فعاليت هاي ورزشي شديد را تعديل نمايد. هدف اين مطالعه، بررسي اثر مکمل عناب بر ميزان فعاليت آنزيم هاي سوپراکسيدديسموتاز (SOD) و گلوتاتيون پراکسيداز (GPX) سرم متعاقب يک جلسه فعاليت مقاومتي بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي، 24 دانشجوي غيرورزشکار دختر دانشگاه هاي بيرجند به صورت هدفمند و داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه مصرف ميوه عناب+فعاليت مقاومتي شديد و فعاليت مقاومتي شديد تقسيم شدند. گروه اول روزانه 0.4 گرم عناب به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن به مدت 3 هفته دريافت کردند، اما گروه ديگر از خوردن عناب منع شدند. افراد هر دو گروه در يک جلسه فعاليت مقاومتي مشتمل بر 5 حرکت با شدت 90% يک تکرار بيشينه شرکت کردند. نمونه خوني در سه مرحله؛ پايه، پس از مصرف ميوه عناب و جلسه تمرين مقاومتي گرفته شد. به منظور ارزيابي فعاليت آنزيم ها از روش رنگ سنجي آنزيمي استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS 22 و آزمون هاي تحليل واريانس با اندازه گيري مکرر و LSD تحليل شدند.
يافته ها: مکمل عناب، فعاليت آنزيم GPX را به طور معني داري افزايش داد (p=0.001)، اما بر فعاليت آنزيم SOD تاثير معني داري نداشت (p=0.19). به علاوه، تمرين مقاومتي شديد موجب کاهش معني دار (p=0.03) SOD و (p=0.02) GPX بلافاصله پس از تمرين شد.
نتيجه گيري: استفاده از مکمل عناب، فعاليت آنزيم ضداکسايشي GPX را تقويت مي نمايد، اما اين بهبودي در حدي نيست که بتواند جلوي سرکوب اين آنزيم ها پس از اجراي تمرين مقاومتي را بگيرد.

کلیدواژه: تمرين مقاومتي، عناب، فشار اکسايشي، سوپراکسيدديسموتاز، گلوتاتيون پراکسيداز
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: بررسي عملکرد جنسي و رضايت مندي زناشويي در زنان با و بدون سابقه زايمان
عنوان نشریه: اصول بهداشت رواني : تير و مرداد 1394 , دوره 17 , شماره 4 ; از صفحه 202 تا صفحه 208
منبع: SID
نویسندگان: پوراكبران الهه*, امين يزدي سيدامير
چکیده:

مقدمه: رابطه جنسي، کششي طبيعي در فضاي مناسب خانواده است که پذيرش و احساس رضايت از آن در حفظ نظام خانوادگي موثر است اما به دنبال زايمان به خاطر شرايط خاص اين دوران، رفتار جنسي دچار تغييراتي مي شود. با توجه به شيوع مشکلات جنسي و ارتباط آن با تولد فرزند در زناني که براي اولين بار مادر شدن را تجربه مي کنند اين پژوهش با هدف بررسي عملکرد جنسي و رضايت مندي زناشويي در زنان نخست زا و زنان بدون فرزند انجام شد.
روش کار: در اين پژوهش توصيفي، 120 نفر از زنان متاهل (60 نفر داراي فرزند و 60 نفر بدون فرزند) در محدوده سني 30-20 سال با روش نمونه گيري تصادفي ساده از ميان مراجعين به مراکز بهداشتي و مطب هاي متخصص زنان و زايمان شهر مشهد در سال 1388 انتخاب شدند. نمونه ها پرسش نامه هاي رضايت زناشويي اينريچ و رضايت جنسي و مشخصات جمعيت شناختي را تکميل کردند. داده ها با نرم افزار SPSS و آمار توصيفي، مجذور خي و آنووا تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد زناني که هنوز تجربه بارداري و زايمان را پشت سر نگذاشته اند از عملکرد جنسي بهتر (P=0.017) و رضايت مندي زناشويي بالاتر برخوردار بوده اند (P=0.005). هم چنين نمره ميانگين عملکرد جنسي در زنان بدون فرزند 3.6 و براي زنان داراي فرزند 3.3 است.
نتيجه گيري: زنان متاهل بدون تجربه زايمان، ميانگين نمره رضايت جنسي و رضايت مندي زناشويي بالاتري نسبت به زناني که زايمان را تجربه کرده اند به دست آورده اند و اين امر نشان دهنده نقش عامل جنسي بر عامل جنسي بر رضايت زناشويي و لزوم توجه به مشکلات جنسي در دوره پس از زايمان است.
اصل مقاله بصورت متن کامل انگليسي، در بخش انگليسي قابل رويت است.

کلیدواژه: رضايت مندي جنسي، رضايت مندي زناشويي، زنان، زايمان
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: تعديل اثرات مايع رويي حاصل از سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از مغز استخوان بر عملکرد نوتروفيل ها توسط 17- بتا استراديول
عنوان نشریه: افق دانش : تابستان 1394 , دوره 21 , شماره 2 ; از صفحه 91 تا صفحه 96
منبع: SID
نویسندگان: نكويي زهرا, افضل آهنگران ناهيده*, دليرژ نوروز
چکیده:

اهداف: سلول هاي مزانشيمي مشتق شده از مغز استخوان به دليل خاصيت تنظيم کنندگي سيستم ايمني، داراي پتانسيل درماني هستند. استروژن نيز نوعي تنظيم کننده سيستم ايمني است. هدف مطالعه حاضر، بررسي تاثير مايع رويي حاصل از سلول هاي مزانشيمي رت نر مجاورشده با استروژن، بر عملکرد و ميزان زنده ماني نوتروفيل بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي، سلول هاي مزانشيمي جداشده از مغز استخوان فمور و تيبياي موش صحرايي نر 6-8 هفته اي در محيط کشت اختصاصي کشت داده شد. پس از بلوغ، مايع رويي حاصل از سلول هاي مزانشيمي با استروژن 10 و 20 نانومولار به مدت 72 ساعت و در 37oC تيمار شد. سپس سلول هاي مزانشيمي با نوتروفيل خون محيطي مجاور شد و عملکرد نوتروفيل با آزمون فاگوسيتوز مخمر و انفجار تنفسي (احياي نيتروبلوتترازوليوم) مورد سنجش قرار گرفت. ميزان زنده ماني نوتروفيل با استفاده از رنگ آميزي فلورسنت اکريدين- اورنج محاسبه شد. داده ها با نرم افزار SPSS 18 و آزمون هاي T مستقل، آناليز واريانس يک طرفه و توکي آناليز شدند.
يافته ها: ميزان انفجار تنفسي در گروه هاي تيمارشده با دوز 10 نانومولار و 20 نانومولار استروژن نسبت به گروه کنترل اختلاف معني داري داشت. درصد فاگوسيتوز بعد از تيمار با دوزهاي 20 انومولار و 20 نانومولار، نسبت به گروه کنترل داراي افزايش معني دار بود. بين درصد فاگوسيتوز دوزهاي 20 نانومولار و 10 نانومولار نيز اختلاف معني داري وجود داشت (p<0.05). ميزان آپوپتوز در گروه 10 نانومولار و 20 نانومولار نسبت به گروه کنترل اختلاف معني داري داشت.
نتيجه گيري: مايع رويي سلول هاي مزانشيمي مجاورشده با استروژن قابليت فاگوسيتوز و انفجار تنفسي نوتروفيل ها را افزايش مي دهند.

کلیدواژه: سلول هاي مزانشيمي، استروژن، نوتروفيل
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: اثر هشت هفته تمرين هوازي بر سطوح پروتئين واکنشگر C، اسيداوريک و بيلي روبين تام در زنان سالمند غيرفعال
عنوان نشریه: افق دانش : تابستان 1394 , دوره 21 , شماره 2 ; از صفحه 81 تا صفحه 89
منبع: SID
نویسندگان: قهرماني مقدم مهدي*, حجازي كيوان
چکیده:

اهداف: افزايش سطوح پروتئين واکنشگر C، اسيداوريک و بيلي روبين تام سرمي با افزايش خطر بروز بيماري عروق کرونر همراه است. هدف اين تحقيق، تعيين تاثير 8 هفته تمرين هوازي منتخب بر سطوح پروتئين واکنشگر C، اسيداوريک و بيلي روبين تام زنان سالمند غيرفعال بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي در سال 1393 در مشهد، 21 زن سالم و غيرفعال با دامنه سني 60 تا 70 سال به روش نمونه گيري دردسترس و هدفمند انتخاب شدند. آزمودني ها به صورت تصادفي در دو گروه تجربي (11 نفر) و شاهد (10 نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرين هوازي 8 هفته، هر هفته سه جلسه به مدت 45 تا 60 دقيقه با شدتي معادل 50 تا %70 حداکثر ضربان قلب ذخيره بود. نمونه خوني پيش از شروع و پس از پايان مداخله تمريني جمع آوري شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري T همبسته و مستقل توسط نرم افزار SPSS 20 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: وزن بدن (p=0.001)، نمايه توده بدن (p=0.01)، درصد چربي بدن (p=0.02) و مقادير (p=0.01) CRP و اسيداوريک (p=0.001) در پايان دوره تمرين هوازي در مقايسه با ابتداي دوره در گروه تجربي کاهش معني دار يافت. همچنين بين دو گروه تجربي و شاهد تفاوت معني داري از نظر متغير وزن مشاهده شد (p<0.05).
نتيجه گيري: تمرين هوازي منجر به بهبود بيومارکرهاي جديد قلبي- عروقي مي شود و مي توان با انجام تمرين هوازي از بروز بيماري آترواسکلروزيس جلوگيري نمود.

کلیدواژه: پروتئين واکنشگر C، اسيداوريک، ورزش، زنان
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: بررسي کاربردپذيري نمونه هاي مختلف پيپت هاي مکانيکي دستي به منظور تعيين بهترين نوع
عنوان نشریه: بهداشت و ايمني كار : پاييز 1394 , دوره 5 , شماره 3 ; از صفحه 39 تا صفحه 50
منبع: SID
نویسندگان: صفريان محمدحسن, ذاكريان سيدابوالفضل*, نسل سراجي جبرائيل, اعظم كمال
چکیده:

مقدمه: در مشاغل آزمايشگاهي با توجه به ماهيت کاري، طيف گسترده?اي از ابزارآلات دستي مورد استفاده قرار مي?گيرد. استفاده طولاني مدت و تکراري از اين ابزارآلات باعث شده است که کارکنان آزمايشگاه?ها اغلب از اختلالات اندام فوقاني رنج ببرند. مطالعه حاضر با هدف بررسي کاربردپذيري انواع مختلف پيپت? هاي مورد استفاده در آزمايشگاه?هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران به کمک روش?هاي ارزيابي ذهني کاربردپذيري براي انتخاب بهترين نوع طراحي و اجرا گرديد.
روش کار: اين مطالعه مقطعي به صورت توصيفي- تحليلي و بر روي 35 نفر از کارکنان شاغل در آزمايشگاه?هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران انجام پذيرفت. در ابتدا 4 نوع از پرکاربردترين پيپت?هاي موجود در آزمايشگاه?ها انتخاب و ويژگي هاي مربوط به کاربردپذيري آن?ها شامل جنبه?هاي فيزيکي و طراحي با استفاده از مقياس آنالوگ بصري (VAS) مورد بررسي قرار گرفت. قضاوت در رابطه با کاربردپذيري پيپت?ها نيز با توجه به معيارهاي ارايه ?شده توسط سازمان جهاني استاندارد به شماره (1998) 11-9241 و (2006) 2-20282 انجام پذيرفت. تجزيه ?تحليل داده?ها با استفاده از نرم?افزار SPSS ويرايش 22 صورت گرفت.
يافته ها: ارزيابي کلي کاربران در رابطه با ويژگي?هاي پيپت?ها نشان داد که بيشترين نمره مقياس VAS متعلق به پيپت? A و پس از آن به ترتيب مربوط به پيپت?هاي C و D مي?باشد. پيپت B به عنوان نامطلوب ترين پيپت از منظر کاربران انتخاب گرديد. نتايج مربوط به معيارهاي کاربردپذيري پيپت?ها نشان داد از بين 4 نوع پيپت مورد بررسي، پيپت A در 2 معيار (رضايت و اثربخشي) از 3 معيار مورد بررسي داراي رتبه اول بود و در معيار کارايي رتبه اول به پيپت C و رتبه دوم به پيپت A تعلق گرفت. پيپت نوع B در کليه معيارها بدترين شرايط را به دست آورد.
نتيجه گيري: پيپت?هاي کوتاهتر و سبک?تر که مطابق با اصول ارگونوميک طراحي شده است داراي کاربردپذيري بالاتري از نظر کاربران بوده و مي?تواند باعث ارزيابي ذهني بهتر آن?ها نسبت به ديگر نمونه?ها گردد.

کلیدواژه: کاربردپذيري، پيپت، اختلالات اسکلتي- عضلاني، اندام فوقاني
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: تاثير تکنيک آرام سازي عضلاني بر درد بيماران همودياليزي
عنوان نشریه: افق دانش : تابستان 1394 , دوره 21 , شماره 2 ; از صفحه 75 تا صفحه 80
منبع: SID
نویسندگان: بلوچي بيدختي طاهره, كيان مهر مجتبي, توكلي زاده جهان شير, بصيري مقدم مهدي, بياباني فاطمه*
چکیده:

اهداف: بيماران دياليزي درجاتي از درد خصوصا درد پا را تجربه مي کنند. برخي مداخلات مکمل مانند آرام سازي عضلاني موجب کاهش درد مي شود. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير تکنيک آرام سازي عضلاني بر درد بيماران همودياليزي انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر، کارآزمايي باليني تصادفي است که روي 90 بيمار همودياليزي مراکز همودياليز خاتم الانبيا و امام علي (ع) زاهدان در سال هاي 93-1392 انجام شد. واحدهاي پژوهش به روش مبتني بر هدف و بر اساس معيارهاي ورود انتخاب شده و سپس به صورت تصادفي در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. شدت درد بيماران به وسيله پرسش نامه مک گيل قبل از مداخله اندازه گيري شد. سپس آرام سازي عضلاني بنسون طي سه جلسه به گروه مداخله آموزش داده شد و از آنها خواسته شد به مدت يک ماه روزي دو بار و هر بار به مدت 20-15 دقيقه آرام سازي را انجام دهند. براي گروه کنترل هيچ آموزشي ارايه نشد. سپس شدت درد در دو گروه بعد از يک ماه با هم مقايسه شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري مجذور کاي، T مستقل و من- ويتني و با کمک نرم افزار SPSS 21 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: اکثريت بيماران، مرد، متاهل، خانه دار و با تحصيلات زير ديپلم بودند و ميانگين سني واحدهاي پژوهش 43.0±15.0 سال بود. در گروه مداخله کاهش معني داري نسبت به گروه کنترل در ميانگين شدت درد مشاهده شد (p=0.03).
نتيجه گيري: مي توان از تکنيک آرام سازي عضلاني براي کاهش درد بيماران همودياليزي استفاده کرد.

کلیدواژه: آرام سازي عضلاني، درد، همودياليز
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: بهينه سازي فرايند جذب فنانترن برروي نانوتيوب کربني چندديواره
عنوان نشریه: بهداشت و ايمني كار : پاييز 1394 , دوره 5 , شماره 3 ; از صفحه 29 تا صفحه 38
منبع: SID
نویسندگان: عابدينلو رضوان, شاه طاهري سيدجمال الدين*, مرادي روح الدين, ديواني راضيه, اعظم كمال
چکیده:

مقدمه: هيدروکربن هاي چندحلقه اي آروماتيک (PAHs) متعلق به گروهي از آلاينده هاي آلي پايدار (POPs) هستند که در محيط زيست نتيجهي احتراق ناقص مواد آلي، فوران آتش فشان ها و آتش سوزي جنگل ها و مزارع کشاورزي مي باشند، اما عمده منبع توليد اين آلودگي ها عامل انساني است. اين ترکيبات امروزه جزء نگراني هاي اصلي در موضوع آلاينده ها بوده و مي توانند به راحتي وارد سيستم هاي خشکي و آبي شوند. جذب مولکول هاي هيدروکربن هاي آروماتيک و پلي آروماتيک بر روي سطوح نانوتيوب هاي کربني (CNTs) در طي سال هاي اخير افزايش يافته است.
روش کار: دراين مطالعه جذب فنانترن (به عنوان نماينده اي از گروه هيدروکربن هاي چندحلقه اي آروماتيک) برروي نانو تيوب کربني چندديواره در محيط آلي بررسي شد. تمام آزمايشات در محيط آزمايشگاه با دماي 24±2 صورت گرفت. متغيرهاي مختلف شامل نوع حلال، حجم حلال، PH محيط، زمان جذب و غلظت فنانترن بهينه و بيشترين راندمان جذب تحت عوامل بهينه سازي شده به دست آمد. نمونه ها با دستگاه HPLC آناليز شد.
يافته ها: نتايج نشان دادکه متانول با حجم 10 ميلي ليتر، با زمان جذب 1.5 ساعت و غلظت 1.3ppm بيشترين راندمان جذب را دارد. PH محيط تاثيري در راندمان جذب نشان نداد.
نتيجه گيري: نانوتيوب هاي کربني چندديواره ظرفيت جذب بالايي براي جذب فنانترن دارند. در محيط آلي ميزان جذب فنانترن بر روي جاذب نانويي کربني ازنوع چندديواره بالاتر از 90% و باتوجه به ماده مصرفي دراين مطالعه 92% به دست آمد. تکرارپذيري روز به روز و درطول يک روز نتيجه فوق الذکر را تاييد کردند.

کلیدواژه: جذب، فنانترن، نانوتيوب هاي کربني چندديواره، HPLC
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

در این وبلاگ تلاش میشود تا چکیده مقالات مجلات معتبر علمی پژوهشی کشور و کنفرانسهای مختلف گردآوری شود. از کلیه نویسندگان مقالات علمی نیز برای انتشار چکیده مقاله آنها در این وبلاگ، دعوت به عمل می آید.
آرشيو مطالب
امکانات وب

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 138
بازديد ديروز : 215
بازديد اين هفته : 1345
بازديد اين ماه : 3262
بازديد امسال : 8023
بازديد کل : 2115681
تعداد پست ها : 191268

آگهی رايگان‎ ترجمه تخصصي دانلود مقاله شارژ همراه اول‎ طلاق توافقی‎ ویرایش مقاله هزینه ویرایش مقاله انگلیسی موضوع پایان نامه مدیریت موضوع رساله دکتری مدیریت پروپوزال پایان نامه مدیریت پایان نامه مدیریت پایان نامه DBA سایت تبلیغاتی درج آگهی رایگان ثبت تبلیغ رایگان Political analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله ترجمه مقاله پزشکی شهر سوال پاسخ به سوالات مذهبی ترجمه فوری مقاله ترجمه کتاب ترجمه مقاله ترجمه مقاله ISI‎