X
پایگاه خلاصه مقالات

پایگاه خلاصه مقالات
آخرين مطالب
پيوندهای روزانه
Irannative
عنوان مقاله: تاثير برنامه بازتواني قلبي بر کيفيت زندگي بيماران تحت جراحي پيوند کنارگذر عروق کرونر
عنوان نشریه: افق دانش : تابستان 1394 , دوره 21 , شماره 2 ; از صفحه 67 تا صفحه 74
منبع: SID
نویسندگان: مهدوي شهري سيدمسلم*, عباسي عيسي, محمدي نورالدين
چکیده:

اهداف: هدف از انجام عمل جراحي پيوند عروق کرونر، بهبود کيفيت زندگي بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونري است. بسياري از مطالعات انجام شده اجراي يک برنامه بازتواني قلبي پس از عمل جراحي را لازمه رسيدن به اين هدف بيان نموده اند. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير بازتواني قلبي بر کيفيت زندگي بيماران پس از عمل جراحي پيوند عروق کرونر انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي در سال 1391، 70 بيمار (35 بيمار در گروه آزمون و 35 بيمار در گروه کنترل) تحت عمل جراحي پيوند عروق کرونر در مرکز قلب شهيدرجايي تهران به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. برنامه بازتواني قلبي به مدت 12 جلسه براي گروه آزمون انجام شد و گروه کنترل فقط مراقبت هاي معمول را دريافت نمودند. کيفيت زندگي بيماران دو گروه، قبل و بعد از برنامه بازتواني قلبي با استفاده از پرسش نامه کيفيت زندگي بيماران قلبي فرانس و پاورس اندازه گيري شد. داده ها در قالب نرم افزار SPSS 16 و با استفاده از آزمون هاي T زوجي، T مستقل و رگرسيون خطي مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: بيماران دو گروه کنترل و آزمون از نظر سن و جنسيت همگون بودند. پيش از مداخله بين دو گروه از نظر نمره کيفيت زندگي اختلاف معني دار آماري وجود نداشت. پس از انجام بازتواني قلبي براي گروه آزمون، نمره کيفيت زندگي در هر دو گروه افزايش يافت، ولي اختلاف بين گروه کنترل (18.49±1.48) و گروه آزمون (19.99±1.11) معني دار بود (p<0.001).
نتيجه گيري: برنامه بازتواني قلبي بر بهبود کيفيت زندگي بيماران متعاقب عمل جراحي پيوند عروق کرونر موثر است.

کلیدواژه: بازتواني قلبي، پيوند عروق کرونر، کيفيت زندگي
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: بررسي مقايسه اي ميزان ويتامين D در کودکان مبتلا به اختلالات طيف اوتيسم با کودکان سالم: يک مطالعه مورد- شاهدي
عنوان نشریه: اصول بهداشت رواني : تير و مرداد 1394 , دوره 17 , شماره 4 ; از صفحه 197 تا صفحه 201
منبع: SID
نویسندگان: هاشم زاده مونا, محرري فاطمه, سلطاني فر عاطفه*
چکیده:

مقدمه: اختلالات طيف اوتيسم (ASD) گروهي از اختلالات عصبي- تکاملي با منشا ژنتيکي- محيطي هستند. اخيرا کمبود ويتامين D به عنوان يک عامل خطر محتمل در پيدايش ASD در نظر گرفته شده است لذا اين مطالعه با هدف بررسي ميزان سرمي ويتامين D در کودکان مبتلا به اين اختلال و مقايسه آن با کودکان سالم انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه مورد- شاهدي در سال 1393، 13 کودک 12-3 ساله مراجعه کننده به درمانگاه بيمارستان ابن سيناي مشهد که بر اساس مصاحبه باليني طبق معيارهاي چهارمين ويراست راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني و روان پزشک فوق تخصص کودک و نوجوان، داراي نمره آزمون سنجش اوتيسم کودکي بالاتر از 30 بوده و تشخيص اختلالات طيف اوتيسم (با رد ساير اختلالات رواني محور يک) دريافت کرده بودند، به عنوان گروه آزمون انتخاب و در گروه هاي خفيف- متوسط و شديد قرار گرفتند. 14 کودک سالم بدون بيماري طبي يا روان پزشکي که از نظر سن و جنس با گروه آزمون، يکسان سازي شده بودند به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. سپس سنجش سطوح سرمي ويتامين D به روش الايزا در هر دو گروه انجام و داده ها با نرم افزار SPSS، آمار توصيفي، آزمون کولموگروف- اسميرنوف، آزمون من- ويتني و پيرسون تحليل شدند.
يافته ها: ميانه متغير ميزان ويتامين D در گروه بيماران 13.0 (فاصله بين چارکي 19.5-9.6) و در گروه شاهد 12.0 بود (فاصله بين چارکي 13.2-4.9) ولي اين تفاوت معني دار نمي باشد (P=0.350). هم چنين ميزان سرمي ويتامين D با شدت اختلال اوتيسم نيز رابطه معني داري نشان نداده است (P=0.534).
نتيجه گيري: بنابر نتايج اين مطالعه، ميزان سرمي ويتامين D در کودکان مبتلا به اوتيسم و سالم بدون تفاوت معني دار مي باشد و ميزان اين ويتامين با شدت اختلال اوتيسم نيز رابطه معني داري نشان نداده است.
اصل مقاله بصورت متن کامل انگليسي، در بخش انگليسي قابل رويت است.

کلیدواژه: اختلالات طيف اوتيسم، کمبود، ويتامين D
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: بررسي تاثير کيفيت روغن موتور در ميزان تراز صوتي ناشي از موتور اتومبيل
عنوان نشریه: بهداشت و ايمني كار : پاييز 1394 , دوره 5 , شماره 3 ; از صفحه 21 تا صفحه 28
منبع: SID
نویسندگان: عارفيان ايمان, اسدي هادي, منظم اسماعيل پور محمدرضا*, ذوالقدر زهرا, ظريف يگانه مرواريد
چکیده:

مقدمه: موتور اتومبيل ها يکي از منابع مهم توليد صدا مي باشد که ميزان اين توليد تحت تاثير پارامترهاي گوناگون است. هدف از اين مطالعه نيز بررسي تاثير روغن هاي به کار رفته در موتور اتومبيل ها قبل و بعد از تعويض روغن بر روي تغييرات ميزان تراز صداي توليدي از موتور اتومبيل ها مي باشد.
روش کار: ابتدا صداي موتور 94 اتومبيل مختلف به مدت 30 ثانيه در تعويض روغني قبل و بعد از تعوض روغن ضبط و کليه اطلاعات فني اتومبيل از قبيل کيلومتر، نوع روغن موتور مصرفي و نوع اتومبيل ثبت گرديد. سپس اين صداها در اتاق صامت کاليبره و تراز صوت آن ها در شبکه هاي C، A و اکتاو باندهاي اصلي با دستگاه صدا سنج اندازه گيري شد و داده هاي حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS17 و آزمون هاي آماري آناليز گرديد و با استفاده از آزمون هاي آماري در گروه هاي مختلف از نظر عملکرد روغن موتور و نوع اتومبيل آناليز و نتايج به دست آمده گزارش شد.
يافته ها: تاثيرات کيفيت روغن موتور بر روي تراز صداي موتور اتومبيل هاي مختلف بررسي و کاهش معناداري در ميزان تراز صداي موتور اتومبيل ها مشاهده شد. بررسي رابطه بين کيلومتر اتومبيل و کيفيت روغن موتور در تغييرات تراز صوت موتور اتومبيل نشان داد اتومبيل هايي که کيلومتر کارکرد آن ها در بازه 100000 تا 150000 مي باشد، به طور معناداري، بيشتر از ديگر اتومبيل ها در تراز فشار صوت کاهش داشته?اند.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که کيفيت روغن موتور از عوامل کاهش تراز صداي موتور اتومبيل ها مي باشد که نوع روغن و کيلومتر کارکرد اتومبيل از عوامل مهم در تاثير گذاري کيفيت روغن موتور بر کاهش ميزان تراز صداي موتور اتومبيل ها مي باشد.

کلیدواژه: تعويض روغن، تراز صداي موتور اتومبيل، کيفيت روغن موتور
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: بررسي رابطه طرح واره هاي ناسازگار اوليه و رضايت جنسي در زنان شاغل دانشگاه هاي فردوسي مشهد و شيراز
عنوان نشریه: اصول بهداشت رواني : تير و مرداد 1394 , دوره 17 , شماره 4 ; از صفحه 192 تا صفحه 196
منبع: SID
نویسندگان: هاشميان سيدسپهر*, شايان شادي, اميدوار آسيه, مدرس غروي مرتضي
چکیده:

مقدمه: انسان در طول تاريخ، به منظور استحکام و بقاي نسل، نيازمند برقراري رابطه جنسي بوده و سازگاري در روابط جنسي و تناسب و تعادل آن، از ضرورت هاي خوشبختي و موفقيت در زندگي زناشويي به حساب مي آيد. هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه پيش بيني رضايت جنسي زنان شاغل در دانشگاه هاي فردوسي مشهد و شيراز بر اساس طرح واره هاي ناسازگار اوليه است.
روش کار: جامعه آماري اين پژوهش پس رويدادي شامل زنان شاغل محيط هاي دانشگاهي بوده و نمونه آماري آن را زنان شاغل در دانشگاه هاي فردوسي مشهد و شيراز تشکيل دادند. نمونه گيري پژوهش به صورت در دسترس بود. اين مطالعه در بازه زماني ارديبهشت تا تير 1393 انجام گرفت. در مجموع 127 شرکت کننده (28 تا 41 سال) وارد طرح شدند که پس از جمع آوري تعداد پرسش نامه هاي تکميل شده، اطلاعات 95 شرکت کننده تحليل آماري گرديد. به منظور جمع آوري داده ها، از پرسش نامه هاي طرح واره هاي ناسازگار يانگ و رضايت جنسي ليندابرگ و کرسي استفاده شد. تحليل آماري با استفاده از روش رگرسيون چندگانه مدل گام به گام و نرم افزار SPSS نسخه 17 انجام شد.
يافته ها: از بين طرح واره هاي ناسازگار اوليه، چهار طرح واره محروميت هيجاني، بي اعتمادي، ترک شدن و نقص، به ترتيب از زياد به کم، داراي سهم معني دار در پيش بيني متغير رضايت جنسي زنان بودند (P=0.001)
نتيجه گيري: با توجه به نتايج مي توان گفت چهار طرح واره محروميت هيجاني، بي اعتمادي، ترک شدن و نقص در حوزه کلي طرح واره هاي بريدگي و طرد، شکل مي گيرند و اين حوزه خود مي تواند از عوامل زيربنايي تشکيل دهنده رضايت جنسي باشد و مي توان با مداخله در متغيرهاي اين حوزه، سطح رضايت جنسي را ارتقا داد.
اصل مقاله بصورت متن کامل انگليسي، در بخش انگليسي قابل رويت است.

کلیدواژه: رضايت جنسي، زنان، طرح واره
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: بررسي نقش عوامل رفتاري در حوادث غير مرگبار رانندگان برون شهري و درون شهري
عنوان نشریه: بهداشت و ايمني كار : پاييز 1394 , دوره 5 , شماره 3 ; از صفحه 13 تا صفحه 20
منبع: SID
نویسندگان: آزاد پريسا, حلواني غلامحسين, نجيمي محمدرضا, كوهنورد بهرام*
چکیده:

مقدمه: يکي از مهم ترين حوادث، تصادفات جاده اي مي باشد که باعث مرگ و جراحات تعداد زيادي از افراد و هم چنين خسارات اقتصادي کلان مي شود. براساس مطالعات انجام شده، عامل انساني اصلي ترين نقش را در بروز تصادف هاي رانندگي دارد. بنابراين هدف از اين مطالعه بررسي نقش عوامل رفتاري در حوادث غير مرگبار رانندگي است.
روش کار: مطالعه به صورت تحليلي بر روي 150 نفر از رانندگان سيستم حمل و نقل درون شهري و برون شهري استان يزد انجام شد. ابزار پژوهش پرسش نامه دو قسمتي بود که در قسمت اول اطلاعات دموگرافيک و در قسمت ديگر رفتار رانندگي با استفاده از پرسش نامه استاندارد پرسش نامه رفتار رانندگي (DBQ) تعيين شد.
يافته ها: %83.9 از افراد تقريبا هميشه از کمربند ايمني استفاده مي کردند. به تفکيک گروه سني مشخص شد تخلفات عمدي، لغزش ها و اشتباهات بيشتر در رانندگان گروه سني 25-18 سال بود که ارتباط معناداري بين تخلفات عمدي با گروه سني وجود داشت (P<0.05). وضعيت ارتباطي عوامل رفتاري بر حسب نوع مالکيت وسيله نقليه نشان داد که تخلفات عمدي در رانندگان اتوبوس هاي شخصي بيشتر است و عامل لغزش و اشتباهات بيشتر در رانندگان اتوبوس هاي دولتي مي باشد که ارتباط معناداري بين اين عوامل رفتاري و نوع مالکيت وجود داشت. وضعيت ارتباطي عوامل رفتاري به تفکيک سابقه حادثه در سه سال گذشته نشان داد که تخلفات عمدي و غير عمدي و لغزش ها بيشتر در افراد با سابقه حادثه دو بار مي باشد (P<0.004).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که عوامل رفتاري از قبيل سن، نوع مالکيت وسيله نقليه و سابقه حادثه نقش به سزايي در وقوع حوادث رانندگي دارند.

کلیدواژه: رفتار رانندگي، عوامل رفتاري، حوادث غير مرگبار، رانندگان برون شهري و درون شهري
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: بررسي مقايسه اي سبک هاي والدگري و خودکارآمدي والديني در مادران کودکان با و بدون نشانه هاي اضطرابي
عنوان نشریه: اصول بهداشت رواني : تير و مرداد 1394 , دوره 17 , شماره 4 ; از صفحه 186 تا صفحه 191
منبع: SID
نویسندگان: امينايي محمد*, روشن چسلي رسول, شعيري محمدرضا, محرري فاطمه
چکیده:

مقدمه: اختلالات اضطرابي از شايع ترين مشکلات در بين کودکان مي باشد که مي تواند به مشکلات کارکردي منجر شود. اکثر مطالعات نشانگر همپوشي بالاي اختلالات اضطرابي کودک و خانواده وي بوده اند. هدف مطالعه حاضر، مقايسه بين سبک هاي والدگري و خودکارآمدي والدگري مادران کودکان مضطرب و غيرمضطرب بوده است.
روش کار: در اين تحقيق علي- مقايسه اي در سال 1392 110 کودک (55 کودک مبتلا به اضطراب و 55 کودک غيرمبتلا به اضطراب) به همراه مادران شان شرکت کردند. کودکان مضطرب از طريق نمونه گيري در دسترس و کودکان غيرمضطرب بر اساس همتاسازي متغيرهاي جمعيت- شناختي با گروه مضطرب از مدارس ابتدايي شهر مشهد انتخاب شدند. مادران کودکان، پرسش نامه هاي سبک هاي والدگري، خودکارآمدي والدگري و اطلاعات جمعيت شناختي را تکميل نمودند. مقايسه نتايج دو گروه با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصيفي و آزمون تي مستقل انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که تعارض و سردرگمي مادران کودکان مضطرب به طور معني داري بالاتر از تعارض و سردرگمي مادران گروه شاهد (P<0.001) و پاسخ دهي، دسترسي و حساسيت مادران کودکان مضطرب به شکل معني داري پايين تر از مادران کودکان گروه شاهد (P<0.001) است. هم چنين مادران کودکان مضطرب سطوح پايين تر خودکارآمدي والديني را در مقايسه با مادران کودکان غيرمضطرب نشان دادند (P<0.001)
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشانگر ارتباط اضطراب کودکان با برخي از عوامل والدگري مثل سبک هاي والدگري و خودکارآامدي والدگري بوده است. بنابراين شايسته است در ارزيابي و درمان کودکان مضطرب و هم چنين پيشگيري به برخي از عوامل والديني توجه شود.
اصل مقاله بصورت متن کامل انگليسي، در بخش انگليسي قابل رويت است.

کلیدواژه: اضطراب، خودکارآمدي، کودکان، والدگري
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: تحليل خطاي انساني در حوادث ناشي از کار در صنايع نيروگاهي با استفاده از تلفيق FTA و الگوريتم هاي فرا ابتکاري
عنوان نشریه: بهداشت و ايمني كار : پاييز 1394 , دوره 5 , شماره 3 ; از صفحه 1 تا صفحه 12
منبع: SID
نویسندگان: اميدواري منوچهر*, رسولي گرمارودي مسعود
چکیده:

مقدمه: يکي از مهم ترين چالش هاي موجود در صنايع حوادث ناشي از کار است. براي کنترل حوادث لازم است علل اصلي آن ها را ريشه يابي نمود. براي ريشه يابي حوادث مدل هاي مختلفي ارايه شده است. يکي از پرکاربرد ترين آن ها FTA است. روش FTA مي تواند به صورت گرافيکي ريشه حوادث را مشخص نمايد. روش FTA از توابع غير خطي تبعيت مي کند که براي به دست آوردن عدد قطعي آن مي توان از الگوريتم فرا ابتکاري استفاده نمود.
روش کار: اين تحقيق در صنايع نيروگاهي در فاز ساخت و ساز انجام گرفت. در اين تحقيق با تلفيق الگوريتم هاي شبکه عصبي در مدل تحليلي FTA به ارايه الگويي براي تحليل خطاي انساني در حوادث ناشي از کار پرداخته شده است که در نهايت با استفاده از الگوي عرضه شده درجه احتمالي بروز و تاثير هر علت ارزيابي شده است.
يافته ها: نتايج نشان داد که مهم ترين عامل موثر بر خطاي انساني در حوادث ناشي از کار عدم رعايت اصول ايمني، آموزش و سن افراد بوده است. هم چنين نتايج نشان داد که شرايط فردي تاثير بيشتري را بر خطاي انساني در بروز حوادث ناشي از کار دارد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده مي توان نتيجه گيري نمود که با آموزش، انتخاب صحيح افراد با توجه به نوع شغل و ايجاد شرايط مناسب ايمني مي توان به ميزان زيادي خطاهاي انساني را کاهش داد.

کلیدواژه: حوادث شغلي، تجزيه و تحليل درخت خطا، شبکه عصبي، صنايع نيروگاهي
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: رواسازي مقياس قلدري ايلي نوي در دانش آموزان ابتدايي شهر سمنان
عنوان نشریه: اصول بهداشت رواني : تير و مرداد 1394 , دوره 17 , شماره 4 ; از صفحه 178 تا صفحه 185
منبع: SID
نویسندگان: اكبري بلوطبنگان افضل, طالع پسند سياوش*
چکیده:

مقدمه: قلدري در مدرسه، يکي از معضلات عمده نظام هاي آموزش و پرورش در سراسر جهان مي باشد و بررسي خصوصيات روان سنجي اين سازه حايز اهميت است. بنابراين هدف از پژوهش حاضر رواسازي مقياس قلدري در دانش آموزان ابتدايي بود.
روش کار: در اين پژوهش تعداد 607 نفر از دانش آموزان مدارس ابتدايي سمنان در سال تحصيلي 93-1392 به روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند و به ابزارهاي پژوهش شامل مقياس قلدري ايلي نوي و پرسش نامه انگيزش تحصيلي هارتر پاسخ دادند. براي تحليل داده ها از روش هاي تحليل عاملي، ضريب آلفاي کرونباخ، همبستگي پيرسون، نرم افزار SPSS نسخه 22 و LISREL 54.8 استفاده شد.
يافته ها: تحليل عاملي اکتشافي، همبستگي سوال- نمره کل و تحليل اعتبار براي بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس قلدري ايلي نوي اجرا شد. هم چنين، تحليل عاملي تاييدي براي بررسي مدل اندازه گيري و ساختار روابط دروني گويه ها اجرا شد. اعتبار مقياس قلدري ايلي نوي با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ براي کل مقياس 0.87، و خرده مقياس هاي قرباني 0.71، قلدري 0.77 و نزاع 0.76 به دست آمد که همگي رضايت بخش بودند.
نتيجه گيري: نسخه فارسي پرسش نامه قلدري ايلي نوي در جامعه دانش آموزان از خصوصيات روان سنجي قابل قبولي برخوردار است و مي توان از آن به عنوان ابزاري معتبر در پژوهش هاي روان شناختي استفاده کرد.
اصل مقاله بصورت متن کامل انگليسي، در بخش انگليسي قابل رويت است.

کلیدواژه: اعتبار، روايي، قلدري، مقياس
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: بررسي رابطه شدت فازهاي مانيا و مختلط اختلال دو قطبي با شدت علايم وسواسي- جبري در هم ابتلايي اين دو اختلال
عنوان نشریه: اصول بهداشت رواني : تير و مرداد 1394 , دوره 17 , شماره 4 ; از صفحه 172 تا صفحه 177
منبع: SID
نویسندگان: مهدوي هزاوه نيلوفر, فريدوني مهر مرجان, سمناني يوسف, سردارپورگودرزي شاهرخ, پيردهقان آذر*
چکیده:

مقدمه: شواهد زيادي مبني بر هم ابتلايي اختلال وسواسي-جبري در بيماران با اختلال دوقطبي موجود مي باشد. لذا اين طرح با هدف تعيين رابطه شدت فازهاي مانيا و مختلط اختلال دوقطبي باشدت علايم وسواسي- جبري در هم ابتلايي اين دو اختلال انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي در سال 1390، 30 بيمار بيمارستان هاي امام حسين (ع) و طالقاني تهران که با تشخيص اختلال دوقطبي نوع يک (در فاز مانيا و مختلط) بستري شده بودند، با کمک مصاحبه باليني ساختاريافته جهت بررسي اختلالات محور يک در DSM-IV (SCID-I) از نظراختلال وسواسي-جبري بررسي و در صورت تاييد تشخيص وارد مطالعه شدند. پرسش نامه مانياي يونگ، مقياس افسردگي هاميلتون، مقياس يل- براون و چک ليست اطلاعات جمعيت شناختي در مورد تمام بيماران تکميل شد. شدت فازهاي مانيا ومختلط و نيز شدت علايم وسواسي- جبري در هفته اول بستري، زمان ترخيص از بيمارستان و يک ماه بعد از ترخيص، ارزيابي شدند. اطلاعات پس از جمع آوري با استفاده از آزمون هاي آماري مانند آمار توصيفي، اندازه گيري مکرر، آزمون تي، ويلکاکسون و همبستگي پيرسون در نرم افزار SPSS نسخه 19 مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: بين شدت علايم وسواسي-جبري و نمره افسردگي هاميلتون در زمان بستري و ترخيص، تنها در فاز مختلط ارتباط معني داري بود (به ترتيب P=0.005 و P=0.029).
نتيجه گيري: ارتباط معني دار شدت علايم وسواسي- جبري با جزء افسردگي فاز مختلط اختلال دوقطبي، مي تواند مبني بر ارتباط بيشتر شدت وسواس با اپيزودها يا علايم افسردگي اختلال دوقطبي باشد که اين يافته مي تواند در بيماران دچار اين هم ابتلايي پيشنهادکننده راهکارهاي درماني مناسب تر باشد.
اصل مقاله بصورت متن کامل انگليسي، در بخش انگليسي قابل رويت است.

کلیدواژه: اختلال دوقطبي، اختلال وسواسي، جبري، هم ابتلايي
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: مقايسه سرشت و منش بيماران افسرده و افراد بهنجار
عنوان نشریه: اصول بهداشت رواني : تير و مرداد 1394 , دوره 17 , شماره 4 ; از صفحه 165 تا صفحه 172
منبع: SID
نویسندگان: ابوالقاسمي عباس, كرمي جهانگير, بختي مجتبي, بگيان کوله مرز محمدجواد*
چکیده:

مقدمه: افسردگي يکي از شايع ترين اختلالات رواني در تمام فرهنگ ها است. افسردگي، ترکيبي از احساس غمگيني، تنهايي، تحريک پذيري، بي ارزشي و نااميدي را به همراه دارد و محققان، به طور مکرر از ارتباط بين سرشت و منش با افسردگي حمايت کرده اند. هدف پژوهش حاضر، مقايسه ابعاد سرشت و منش در بيماران افسرده و افراد بهنجار بود.
روش کار: جامعه آماري اين پژوهش مقطعي در سال 1391، تمام مبتلايان به افسردگي اساسي در دامنه سني 30-24 سال مراجعه کننده به مراکز باليني شهر اردبيل و جامعه بهنجار افراد غيرافسرده بودند. آزمودني ها 70 فرد مبتلا به افسردگي اساسي و 61 نفر بهنجار بودند که پرسش نامه هاي جمعيت شناختي، افسردگي بک و سرشت و منش کلونينجر را تکميل کردند. اطلاعات با آزمون هاي تحليل واريانس چندمتغيري و رگرسيون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 تحليل گرديدند.
يافته ها: افراد افسرده نسبت به گروه بهنجار، به طور معني داري از نوجويي، آسيب پرهيزي و خودفراروي بيشتر و همکاري، خودراهبري و پشتکار کمتري برخوردارند (P<0.001). هم چنين نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد که 34 درصد از واريانس علايم افسردگي توسط ابعاد سرشت و منش پيش بيني مي شود.
نتيجه گيري: بين سرشت و منش با افسردگي، رابطه معني داري وجود دارد و ابعاد سرشت و منش از متغيرهاي تاثيرگذار در شدت نشانه هاي افسردگي است.

کلیدواژه: افسردگي، بهنجار، سرشت، منش
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

در این وبلاگ تلاش میشود تا چکیده مقالات مجلات معتبر علمی پژوهشی کشور و کنفرانسهای مختلف گردآوری شود. از کلیه نویسندگان مقالات علمی نیز برای انتشار چکیده مقاله آنها در این وبلاگ، دعوت به عمل می آید.
آرشيو مطالب
امکانات وب

افراد آنلاين : 4
بازديد امروز : 111
بازديد ديروز : 215
بازديد اين هفته : 1318
بازديد اين ماه : 3235
بازديد امسال : 7996
بازديد کل : 2115654
تعداد پست ها : 191268

آگهی رايگان‎ ترجمه تخصصي دانلود مقاله شارژ همراه اول‎ طلاق توافقی‎ ویرایش مقاله هزینه ویرایش مقاله انگلیسی موضوع پایان نامه مدیریت موضوع رساله دکتری مدیریت پروپوزال پایان نامه مدیریت پایان نامه مدیریت پایان نامه DBA سایت تبلیغاتی درج آگهی رایگان ثبت تبلیغ رایگان Political analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله ترجمه مقاله پزشکی شهر سوال پاسخ به سوالات مذهبی ترجمه فوری مقاله ترجمه کتاب ترجمه مقاله ترجمه مقاله ISI‎