X
پایگاه خلاصه مقالات

پایگاه خلاصه مقالات
آخرين مطالب
پيوندهای روزانه
Irannative
عنوان مقاله: مقايسه ادراک درد، راهبردهاي مقابله با درد و خودکارآمدي درد در زنان ورزشکار و غيرورزشکار
عنوان نشریه: اصول بهداشت رواني : تير و مرداد 1394 , دوره 17 , شماره 4 ; از صفحه 159 تا صفحه 164
منبع: SID
نویسندگان: قضايي مريم*, تاجيك زاده فخري, صادقي راضيه, رمضان ساعتچي ليلي
چکیده:

مقدمه: درد، تجربه حسي ناخوش آيندي است که در برابر آسيب جسمي واقعي يا بالقوه به وجود مي آيد. ورزش، يکي از عوامل تاثيرگذار بر درد است. هدف پژوهش حاضر، مقايسه ادراک شدت درد، راهبردهاي مقابله با درد و خودکارآمدي درد در زنان ورزشکار و غيرورزشکار است.
روش کار: اين مطالعه به روش علي- مقايسه اي بر روي 60 نفر زن ورزشکار حرفه اي و 60 نفر زن غيرورزشکار از دانشجويان سال تحصيلي 93-1392، دانشگاه شيراز صورت گرفته که به روش نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش پرسش نامه درد مک گيل، خودکارآمدي درد و راهبردهاي مقابله با درد بوده اند. داده ها از طريق آمار توصيفي، آزمون لوين و تحليل واريانس چندمتغيري و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان داد که زنان ورزشکار نسبت به زنان غيرورزشکار ادراک درد پايين تر (P=0.003) و خودکارآمدي درد بالاتري (P<0.001) دارند. به علاوه اين زنان از راهبردهاي مقابله توجه برگرداني، تفسير مجدد از درد، ناديده انگاشتن، اميدواري يا دعا، گفتگو با خود و افزايش فعاليت به ميزان بيشتري (P<0.001) استفاده مي کنند. اين در حالي است که زنان ورزشکار کمتر از زنان غيرورزشکار به فاجعه آفريني درد (P=0.003) مي پردازند.
نتيجه گيري: بنا بر نتايج اين پژوهش، ورزش بر تجربه ادراک درد، خودکارآمدي درد و استفاده از راهبردهاي مقابله با درد در زنان، موثر است.

کلیدواژه: ادراک درد، خودکارآمدي، درد، ورزش
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: مقايسه اثر اسپري ليدوکايين روي تيغه لارنگوسکوپ با ليدوکايين داخل وريدي بر پاسخ هاي قلبي- عروقي به لارنگوسکوپي و لوله گذاري داخل تراشه
عنوان نشریه: افق دانش : بهار 1394 , دوره 21 , شماره 1 ; از صفحه 59 تا صفحه 66
منبع: SID
نویسندگان: حمزه اي آرش, بصيري مقدم مهدي, اسماعيلي مهدي*, دلشادنوقابي علي
چکیده:

اهداف: انتوباسيون داخل ناي تکنيکي تهاجمي است که با عوارض شديد قلبي- عروقي همراه است. هدف مطالعه حاضر، مقايسه اثر اسپري ليدوکايين 10% روي تيغه لارنگوسکوپ با ليدوکايين وريدي بر پاسخ هاي قلبي- عروقي به لارنگوسکوپي و لوله گذاري داخل تراشه در بيماران جراحي انتخابي بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه کارآزمايي باليني که در سال 1392 انجام شد، 90 بيمار کانديد عمل جراحي انتخابي در بيمارستان هاي گناباد به صورت تصادفي به سه گروه کنترل (هيچ دارويي)، ليدوکايين وريدي (سه دقيقه قبل از لارنگوسکوپي) و اسپري ليدوکايين 10% (بلافاصله قبل از لارنگوسکوپي) تقسيم شدند. تعداد نبض و فشار خون (سيستول، دياستول و متوسط شرياني) قبل، بلافاصله، يک، سه و پنج دقيقه بعد از لارنگوسکوپي اندازه گيري شد. تحليل داده ها با نرم افزار SPSS 20 و آزمون هاي آناليز واريانس با تکرار مشاهدات و آزمون تعقيبي توکي انجام گرفت.
يافته ها: بين دو گروه کنترل و ليدوکائين وريدي و کنترل با ليدوکائين 10% تفاوت معني داري در فشار خون سيستولي، دياستولي و فشار متوسط شرياني مشاهده شد (p<0.001). دو گروه وريدي و اسپري در هيچ يک از سه متغير تفاوت معني داري نداشتند. بين سه گروه از نظر تعداد ضربان قلب تفاوت معني داري وجود نداشت (p=0.16).
نتيجه گيري: تجويز اسپري ليدوکايين 10% روي تيغه لارنگوسکوپ در مقايسه با ليدوکايين وريدي باعث ثبات بهتر فشار خون بعد از لارنگوسکوپي مي شود، ولي بر ضربان قلب موثر نيست.

کلیدواژه: لارنگوسکوپ، ليدوکايين، سيستم قلبي، عروقي، لوله گذاري داخل تراشه، فرآيندهاي جراحي انتخابي
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: مقايسه تاثير تجويز تک دوز و دو دوز بتامتازون تزريقي در زنان باردار بر پيامدهاي نوزادان زودرس
عنوان نشریه: افق دانش : بهار 1394 , دوره 21 , شماره 1 ; از صفحه 53 تا صفحه 58
منبع: SID
نویسندگان: سيمري فرشته, زندوكيلي فرناز*, رضايي معصومه, منصوري مجيد, افخم زاده عبدالرحيم
چکیده:

اهداف: استفاده از کورتيکواستروئيدها و به تعويق انداختن زايمان از اقدامات پيشگيرانه براي سندروم زجر تنفسي نوزادان هستند. اين مطالعه با هدف مقايسه تاثير تجويز تک دوز با دو دوز بتامتازون در مادران باردار بر پيامدهاي نوزادان انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه کارآزمايي باليني شبه تجربي، 100 نفر از زنان باردار پره ترم ليبر مراجعه کننده به بيمارستان بعثت سنندج در سال 1392 بر اساس نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب و به دو گروه تک دوز (12 ميلي گرم بتامتازون) و دودوز (12 ميلي گرم بتامتازون به فاصله 24 ساعت) تقسيم شدند. اطلاعات زايمان و همچنين جنسيت، وزن و نمره آپگار در چک ليست ثبت شد. نوزادان از نظر ابتلا به سندروم زجر تنفسي، آنتروکوليت نکروزان، خونريزي مغزي و مرگ نوزادي ارزيابي شدند. داده ها با نرم افزار SPSS 20 و آزمون هاي مجذور کاي و من- ويتني يو مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: 14 نوزاد (%28) در گروه تک دوز و 13 نوزاد (%24.5) در گروه دودوز دچار زجر تنفسي بودند (p=0.689). 4 نوزاد (8%) در گروه تک دوز و 7 نوزاد (%13.2) در گروه دو دوز دچار آنتروکوليت بودند و همچنين 8 نوزاد (%16) در گروه تک دوز و 9 نوزاد (17%) در گروه دودوز نياز به حمايت تنفسي داشتند (p>0.05).
نتيجه گيري: تجويز تک دوز يا دودوز بتامتازون در مادران پره ترم، تاثيري بر وضعيت نوزاد پس از تولد ندارد.

کلیدواژه: بتامتازون، نوزادان پره ترم، سندروم زجر تنفسي نوزادان
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: فعاليت کاهنده چربي خون عصاره آبي ريشه شلغم در موش هاي صحرايي هايپرليپيدمي
عنوان نشریه: افق دانش : بهار 1394 , دوره 21 , شماره 1 ; از صفحه 45 تا صفحه 51
منبع: SID
نویسندگان: وفايي نژاد سعيد, سركي الهام, حسن پورفرد محمد, حسيني مهران*
چکیده:

اهداف: شلغم از گياهان دارويي پرمصرف است که به نظر مي رسد اثرات سودمندي بر هايپرليپيدمي دارد. مطالعه حاضر به منظور بررسي اثرات کاهنده چربي هاي خون عصاره آبي ريشه شلغم در موش هاي صحرايي هايپرليپيدمي انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي 40 سر موش صحرايي نر نژاد ويستار به پنج گروه مساوي کنترل سالم، هايپرليپيدمي (دريافت روزانه نرمال سالين)، آتورواستاتين (دريافت روزانه 10ميلي گرم بر کيلوگرم) و دريافت کننده عصاره آبي ريشه شلغم (روزانه 200 و 400 ميلي گرم بر کيلوگرم) تقسيم و به مدت 10 روز تيمار شدند. در روز يازدهم پس از 18 ساعت ناشتايي تمامي گروه ها (به جز گروه کنترل سالم) مورد تزريق درون صفاقي ترايتون WR1339- (300 ميلي گرم بر کيلوگرم) قرار گرفتند. 24 ساعت پس از دريافت ترايتون، نمونه هاي خون جمع آوري و مقادير چربي هاي خون اندازه گيري شد. مقايسه گروه ها با استفاده از آزمون آماري آنووا و آزمون تعقيبي توکي با کمک نرم افزار آماري SPSS 18 صورت گرفت.
يافته ها: عصاره آبي ريشه شلغم در دوز 200 ميلي گرم بر کيلوگرم افزايش کلسترول تام را به خوبي مهار کرد. هر دو دوز عصاره ريشه شلغم مقادير تري گليسيريد و LDL کلسترول را در مقايسه با گروه هايپرليپيدمي به طور معني داري کاهش داد، اما در مقايسه با گروه کنترل سالم به طور معني داري بالا بود (p<0.05).
نتيجه گيري: مصرف شلغم مي تواند به عنوان يک ماده غذايي با خواص کاهنده چربي هاي خون براي مبتلايان به ديس ليپيدمي، بيماري هاي قلب و عروق و ديابت مورد توصيه قرار گيرد.

کلیدواژه: عناصر کاهنده چربي، شلغم، ريشه، موش صحرايي
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: بررسي استرس گرمايي بر مبناي شاخص WBGT و ارتباط آن با پارامترهاي فيزيولوژيکي در مشاغل روباز شهرستان شبستر
عنوان نشریه: بهداشت و ايمني كار : تابستان 1394 , دوره 5 , شماره 2 ; از صفحه 85 تا صفحه 94
منبع: SID
نویسندگان: گل بابايي فريده, رستمي اقدم شندي مريم*, منظم محمدرضا, حسيني مصطفي, يزداني محسن
چکیده:

مقدمه: کارگران شاغل در محيط هاي روبازعلاوه برگرماي ناشي از فرايند کاري، در معرض گرماي ناشي ازشرايط جوي منطقه و تابش هاي خورشيدي مي باشند که اين امر با گرم شدن کره زمين حادتر شده است. از اينرو هدف از انجام اين مطالعه اندازه گيري و ارزيابي شاخص دماي ترگويسان به منظور ارزيابي استرس هاي حرارتي و نيز سنجش پاسخ هاي فيزيولوژيکي کارگران مشاغل روباز و تاکيد بر لزوم توجه مضاعف به اين گروه هاي شغلي مي باشد.
روش کار: اين مطالعه به صورت توصيفي تحليلي درمرداد ماه سال 1393 انجام شد. اندازه گيري شاخص دماي تر گويسان يا WBGT در ساعات مختلف بر اساس استاندارد ISO7243 انجام شد و نيز پاسخ هاي فيزيولوژيکي 53 نفرکارگر شامل ضربان قلب، فشارخون، دماي دهاني، دماي پوستي در 9 گروه شغلي شامل کارگران شهرداري و بتن سازي، باربران، کارگران راه سازي و ساختماني و سنگ بري، کشاورزان، مامورين راهنمايي رانندگي و دستفروشان که در محيط روباز مشغول به فعاليت بودند، مورد سنجش قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين شاخص WBGT براي تمام مشاغل روباز اندازه گيري شده به جزکارگران شهرداري، دست فروشان، مامورين راهنمايي رانندگي و کارگران سنگ بري، بيشتر از مقدار حد مجاز بود. بيشترين ميزان ميانگين WBGT مربوط به شغل راه سازي و کمترين ميزان آن مربوط به کارگران شهرداري (به ترتيب 27 و 26 درجه سانتي گراد) مي باشد. آزمون همبستگي نشان داد بين شاخص WBGT و پارامترهاي فيزيولوژيک ارتباط مستقيم و مثبت معنادار وجود دارد و بيشترين ضريب همبستگي مربوط به ضربان قلب مي باشد (r=0.492).
نتيجه گيري: کارگران کارگاه بتن سازي، راه سازي، باربري، ساختماني و کشاورزي در تمامي ساعات روز در معرض بيشترين ميزان مواجهه بر اساس شاخص WBGT بودند و کارگران شهرداري نيز کمترين ميزان مواجهه را داشتند. از طرفي استرس حرارتي با استرين هاي مورد مطالعه همبستگي معني داري داشت. بنابراين انجام مطالعات بيشتر و ايجاد تدابيري براي مراقبت از اين کارگران امري ضروري است.

کلیدواژه: شاخص WBGT، استرس گرمايي، مشاغل روباز، استرين گرمايي
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: اثر دو نوع تمرين عضلات تنفسي بر عملکرد جسماني و ريوي بيماران مبتلا به آسم
عنوان نشریه: افق دانش : بهار 1394 , دوره 21 , شماره 1 ; از صفحه 37 تا صفحه 43
منبع: SID
نویسندگان: قدرتي نفيسه, حسيني كاخك سيدعليرضا*, حامدي نيا محمدرضا
چکیده:

اهداف: هدف مطالعه حاضر، بررسي تاثير دو برنامه تمرين ورزشي (قدرتي عضلات تنفسي و ويژه عضلات تنفسي) بر عملکرد تنفسي و جسماني بيماران مبتلا به آسم بود.
مواد و روش ها: در اين پژوهش نيمه تجربي در سال 93-1392، 23 زن مبتلا به آسم که طي سال هاي 1385 تا 1392 سابقه بستري در بيمارستان واسعي سبزوار را داشتند به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شده و به طور تصادفي در يکي از سه گروه تمرين قدرتي عضلات تنفسي (انجام حرکات وزنه تمريني شامل حرکات ليفت، کرانچ، فلاي، پرس سينه، کشش جانبي از پهلو و پارويي)، تمرين ويژه عضلات تنفسي (دميدن در برابر مقاومت با استفاده از يک وسيله خاص) و کنترل قرار گرفتند. تمرينات طي مدت 8 هفته انجام شد. قبل و بعد از برنامه تمريني از تمام نمونه ها آزمون اسپيرومتري، قدرت عضلاني و حداکثر قدرت عضلات تنفسي گرفته شد. تحليل آماري با استفاده از آزمون آناليز واريانس يک طرفه و آزمون تعقيبي شفه و با کمک نرم افزار SPSS 18 صورت گرفت.
يافته ها: شاخص هاي تنفسي (p=0.038) FEV1 و (P=0.016) FVC، قدرت عضلاني (p=0.0001) و قدرت عضلات تنفسي (p=0.001) در گروه تمرين ورزشي قدرتي عضلات تنفسي نسبت به دو گروه ديگر به طور معني داري افزايش يافت.
نتيجه گيري: انجام تمرينات ورزشي قدرتي عضلات تنفسي مي تواند باعث بهبود عملکرد ريوي و قدرت عضلاني بيماران مبتلا به آسم شود، ولي به نظر مي رسد استفاده از دستگاه تمرين دهنده عضلات تنفسي نقش چنداني در بهبود اين شاخص ها ندارد.

کلیدواژه: آسم، عضلات تنفسي، اختلالات تنفسي
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: تاثير عصاره هيدروالکلي غلاف ميوه کهورک بر هيستوپاتولوژي و ميزان مالون دي آلدئيد کبد در موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
عنوان نشریه: افق دانش : بهار 1394 , دوره 21 , شماره 1 ; از صفحه 31 تا صفحه 36
منبع: SID
نویسندگان: حاجي نژاد محمدرضا*, اسمعيل زاده بهابادي صديقه, ميري حميدرضا, داوري آيدا, درويش سرگزي موسي
چکیده:

اهداف: ديابت اختلال آندوکريني شايعي است که باعث هيپرليپيدمي و هيپرگليسمي مي شود. هدف از اين مطالعه، بررسي تاثير عصاره غلاف ميوه کهورک بر هيستوپاتولوژي کبد و غلظت مالون دي آلدئيد بافت کبد در موش هاي صحرايي ديابتي بود.
مواد و روش ها: 45 سر موش صحرايي نر ويستار (200-300 گرم) به سه گروه شاهد، ديابتي و ديابتي تحت درمان تقسيم شدند. ديابت نوع يک با تزريق داخل صفاقي استرپتوزوتوسين (42 ميلي گرم بر کيلوگرم) القا شد. يک هفته پس از ديابتي شدن، عصاره غلاف کهورک (300 ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن) به مدت 30 روز به صورت گاواژ به موش هاي گروه ديابتي تحت تيمار خورانده شد. تغييرات هيستوپاتولوژيک کبد با رنگ آميزي هماتوکسيلين- ائوزين و ميکروسکوپ نوري مورد بررسي قرار گرفت. همچنين ميزان مالون دي آلدئيد بافت کبد براساس واکنش تيوباربيتوريک اسيد اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از آزمون آماري T استيودنت و آزمون مجموع رتبه اي من- ويتني بررسي شدند.
يافته ها: تيمار با عصاره کهورک، غلظت مالون دي آلدئيد بافت کبد را در گروه ديابتي تحت تيمار در مقايسه با گروه ديابتي به طور معني داري کاهش داد (p<0.05). تورم و واکوئوله شدن هپاتوسيت ها همراه با نامنظم شدن هپاتيک کوردها و باريک شدن سينوزوئيدها در گروه ديابتي مشاهده شد. همه علايم مذکور در گروه ديابتي تحت درمان بهبود داشت.
نتيجه گيري: عصاره غلاف ميوه کهورک مي تواند غلظت مالون دي آلدئيد را به عنوان شاخص پراکسيداسيون ليپيدي در بافت کبد کاهش دهد و از آسيب کبدي ناشي از ديابت جلوگيري کند.

کلیدواژه: کهورک، آسيب شناسي، کبد، ديابت شيرين
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: بررسي حوادث کارگاه هاي ساختماني استان قم بر اساس نمودار پارتو (سال 1388 تا 1391)
عنوان نشریه: بهداشت و ايمني كار : تابستان 1394 , دوره 5 , شماره 2 ; از صفحه 75 تا صفحه 84
منبع: SID
نویسندگان: حاجي زاده روح اله, ملكوتي جواد, مهري احمد, بهشتي محمدحسين*, خداپرست اسماعيل, طالبي سيده سولماز*, پارسامنش الهه
چکیده:

مقدمه: همه ساله افراد زيادي در صنايع ساختمان سازي دچار جراحات و آسيب هاي متعددي مي شوند. تعيين عواملي که بيشترين مشکلات را در يک فرايند ايجاد مي نمايند، مهم ترين اقدام براي بهبود وضعيت مي باشد. نمودار پارتو براي کشف موضوعاتي که بيشترين درصد مشکلات را سبب مي شوند مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف از انجام اين مطالعه بررسي حوادث ساختمان سازي در استان قم با استفاده از نمودار پارتو مي باشد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي، کليه حوادث مربوط به صنعت ساختمان سازي بين سال هاي 88-91 ثبت شده در سازمان تامين اجتماعي استان قم با استفاده از نمودار پارتو و با کمک نرم افزار ميني تب مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در اين مطالعه 191 حادثه ثبت شده در سازمان تامين اجتماعي استان قم بررسي شد.
يافته ها: بر اساس نتايج به دست آمده، 73.3 درصد از علل رخداد حوادث، از سقوط افراد و اشياء نشات گرفته اند. %73.3 از حوادث در سنين 40-20 سال اتفاق افتاده اند. 53.4 درصد حوادث منجر به جراحت دست و پا شده اند. 61.8 درصد حوادث در شش ماهه اول سال اتفاق افتاده است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که روزهاي چهارشنبه و شنبه به ترتيب 19.4 و 18.8 درصد وقوع حوادث را به خود اختصاص داده اند و در روزهاي جمعه و پنجشنبه نيز به ترتيب با 8.4 و 10.5 وقوع حوادث، کمترين ميزان حوادث را نشان داده اند.
نتيجه گيري: استفاده از نمودار پارتو به عنوان يکي از روش هاي تجزيه و تحليل و شناسايي علل وقوع مي تواند نقش موثري در مديريت حوادث ناشي از کار، اختصاص صحيح بودجه و زمان داشته باشد.

کلیدواژه: نمودار پارتو، حوادث ساختمان سازي، تجزيه و تحليل حوادث
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: اثر عصاره آبي چرخه بر بافت بيضه و پارامترهاي اسپرمي در موش هاي صحرايي ديابتي شده با آلوکسان
عنوان نشریه: افق دانش : بهار 1394 , دوره 21 , شماره 1 ; از صفحه 21 تا صفحه 29
منبع: SID
نویسندگان: رهباريان راهله, سپهري مقدم حشمت, صدوقي سيددامون*
چکیده:

اهداف: ديابت منجر به استرس اکسيداتيو در اسپرم و بافت بيضه مي شود. گياه چرخه داراي اثرات آنتي اکسيداني و ضدديابتي است. اين پژوهش با هدف بررسي اثر عصاره گياه چرخه بر پارامترهاي اسپرمي و تغييرات بافتي بيضه در موش هاي صحرايي ديابتي انجام شد.
مواد و روش ها: 27 سر موش صحرايي نر نژاد ويستار به گروه هاي 9 تايي؛ شاهد سالم، شاهد ديابتي و تجربي ديابتي تقسيم شدند. گروه هاي شاهد ديابتي و تجربي ديابتي، با يک بار تزريق داخل صفاقي آلوکسان ديابتي شدند. گروه تجربي ديابتي يک روز در ميان و به مدت يک ماه، عصاره آبي گياه چرخه را به صورت داخل صفاقي و با غلظت 300 ميلي گرم بر کيلوگرم دريافت نمودند. به گروه هاي شاهد سالم و شاهد ديابتي آب مقطر استريل تزريق شد. در روز 30، موش هاي هر گروه کشته شده و بيضه آنها به منظور ارزيابي پارامترهاي اسپرمي و بررسي بافتي خارج شد. نتايج توسط نرم افزار آماري SPSS 20 و آزمون هاي آماري کروسکال واليس و تعقيبي دان تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين درصد حرکات پيش رونده، اشکال طبيعي و تعداد اسپرم ها در گروه ديابتي تيمارشده با عصاره چرخه در مقايسه با گروه شاهد ديابتي افزايش معني داري داشت (p<0.05). ميانگين وزن، طول و عرض بيضه، همچنين ميانگين قطر لوله هاي اسپرم ساز و ميانگين ضخامت اپيتليوم لوله هاي اسپرم ساز نيز در گروه ديابتي تيمارشده با عصاره چرخه در مقايسه با گروه شاهد ديابتي افزايش معني داري نشان داد (p<0.05).
نتيجه گيري: عصاره گياه چرخه با غلظت 300 ميلي گرم بر کيلوگرم موجب بهبود پارامترهاي اسپرمي، افزايش تعداد اسپرم و کاهش آتروفي لوله هاي اسپرم ساز در موش هاي صحرايي ديابتي مي شود.

کلیدواژه: ديابت، اسپرم، بيضه، موش صحرايي
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
عنوان مقاله: مقايسه فرآيند ايزوترم جذبي و سينتيک نفتالن و فنانترن بر روي بستر کربن فعال در حلال آلي ان – هگزان
عنوان نشریه: بهداشت و ايمني كار : تابستان 1394 , دوره 5 , شماره 2 ; از صفحه 63 تا صفحه 74
منبع: SID
نویسندگان: گل بابايي فريده, مرادي راد روح الدين*, اميدي ليلا, فرهنگ دهقان سميه, روشني سامان
چکیده:

مقدمه: ترکيبات هيدروکربن هاي آروماتيک چند حلقه اي (PAHs) به يکي از مهم ترين نگراني هاي زيست محيطي تبديل شده اند. جذب سطحي فنانترن و نفتالن بر روي بستر کربن فعال از انتشار اين ترکيبات در محيط زيست جلوگيري مي نمايد. مطالعه حاضر با هدف مقايسه ميزان جذب سطحي فنانترن و نفتالن بر روي بستر کربن فعال در حلال آلي ان - هگزان انجام گرديد.
روش کار: اين مطالعه تجربي ناپيوسته در مقياس آزمايشگاهي و در محلول سنتتيک ان - هگزان که حاوي فنانترن و نفتالن بود انجام گرديد. جهت تنظيم pH از اسيد کلريدريک و سود يک نرمال استفاده گرديد. غلظت اوليه و باقي مانده فنانترن و نفتالن به روش اسپکتروفتومتري به ترتيب در طول موج 270 و 266 نانومتر تعيين گرديد.
يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد که نفتالن در محيط اسيدي با PH=5 و زمان تماس 8 ساعت حداکثر جذب (7.4 ميلي گرم بر گرم) را بر روي کربن فعال دارد. حداکثر جذب فنانترن 8.34 ميلي گرم بر گرم و در PH=7 و زمان تماس 11 ساعت بوده است. افزايش زمان تماس و غلظت اوليه PAHs سبب افزايش ظرفيت جذب گرديد. هم چنين نتايج آزمايش ها نشان داد که فرآيند مدل سينتيک جذب اين دو ترکيب از معادله درجه دوم کاذب و ايزوترم تعادلي مدل فروندليچ پيروي مي کند.
نتيجه گيري: فرآيند جذب PAHs ارتباطي قوي با مدل ايزوترم فروندليچ نشان داد. تئوري لانگمير داراي ارتباط ضعيفي با نتايج حاصل از جذب سطحي بر روي کربن فعال در حلال آلي ان - هگزان بود.

کلیدواژه: هيدروکربن هاي آروماتيک چند حلقه اي، کربن فعال، مدل هاي ايزوترم
[ 1394/10/23 ] [ 11:10 ] [ abstract ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

در این وبلاگ تلاش میشود تا چکیده مقالات مجلات معتبر علمی پژوهشی کشور و کنفرانسهای مختلف گردآوری شود. از کلیه نویسندگان مقالات علمی نیز برای انتشار چکیده مقاله آنها در این وبلاگ، دعوت به عمل می آید.
آرشيو مطالب
امکانات وب

افراد آنلاين : 2
بازديد امروز : 114
بازديد ديروز : 215
بازديد اين هفته : 1321
بازديد اين ماه : 3238
بازديد امسال : 7999
بازديد کل : 2115657
تعداد پست ها : 191268

آگهی رايگان‎ ترجمه تخصصي دانلود مقاله شارژ همراه اول‎ طلاق توافقی‎ ویرایش مقاله هزینه ویرایش مقاله انگلیسی موضوع پایان نامه مدیریت موضوع رساله دکتری مدیریت پروپوزال پایان نامه مدیریت پایان نامه مدیریت پایان نامه DBA سایت تبلیغاتی درج آگهی رایگان ثبت تبلیغ رایگان Political analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله ترجمه مقاله پزشکی شهر سوال پاسخ به سوالات مذهبی ترجمه فوری مقاله ترجمه کتاب ترجمه مقاله ترجمه مقاله ISI‎